Цифрова картографія

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.O.005
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: к.геогр.н., доцент Андрейчук Ю.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Уміння за допомогою сучасних комп'ютерних технологій створювати цифрові геопросторові моделі. • Знання базових понять цифрової картографії. • Уміння використовувати комп’ютерні технології для вирішення задач комплексного інформаційного забезпечення геоінформаційних систем (ГІС) і створення цифрових картографічних матеріалів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Картографія
Короткий зміст навчальної програми: Суть, предмет та об’єкт дисципліни. Основні положення теорії інформації в цифровій картографії. Порядок кількісного оцінювання умовно-знакової цифрової картографічної інформації. Принципи класифікації та кодування, основи цифрового опису картографічної інформації; вимоги до цифрових карт та технологічні основи їх створення. Технічні засоби перетворення в цифрову форму інформації карт та планів. Редакційно-підготовчі та редакційні роботи. Технічні засоби при проведенні основних видів робіт з створення цифрових карт.
Методи та критерії оцінювання: • Захист лабораторних робіт (30%); • Підсумковий контроль 70% (іспит в письмово-усній формі).
Рекомендована література: 1. Берлянт А.М. Виртуальные геоизображения. – М.: Научный мир, 2001. –55с. 2. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 64 с. 3. Берлянт А.М., Ушакова Л.А. Картографические анимации. – М.: Научный мир, 2000. – 108 с. 4. Бондаренко Е. Л. Проблеми інтеграції даних у геоінформаційному картографуванні / Е. Л. Бондаренко // Часопис картографії. - 2011. - Вип. 2. - С. 42-50. 5. Бондаренко Е. Л. Геоінформаційна схема картографування / Е. Л. Бондаренко // Часопис картографії. - 2011. - Вип. 1. - С. 58-64.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).