Планетарна та інженерна геодинаміка

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Лектор: к.т.н., доц. Поляковська Людмила Леонідівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета викладання дисципліни - сформувати у майбутнього фахівця знання, вміння і навики, передбачені кваліфікаційною характеристикою магістра з Наук про Землю спеціалізації 103.03 Геотехнічний інжиніринг, зокрема подати поняття про основні визначення глобальної, регіональної та локальної геодинаміки, ознайомити студентів з методами оцінювання деформацій земної кори та моделюванням кінематики літосферних плит, з геодезичними та геолого-фізичними методами вивчення та моніторингу сучасних геодинамічних процесів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів вищої освіти компетентностей: загальні компетентності: К02. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми; К05. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. спеціальні (фахові) компетентності: К08. Розуміння необхідності дотримання норм авторського і суміжних прав інтелектуальної власності; сприйняття державної та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної власності. К09. Знання сучасних засад природокористування, взаємодії природи і суспільства із застосуванням раціонального використання природних ресурсів, екологічних аспектів
Результати навчання: РН1. ПР04. Розробляти, керувати та управляти проектами в науках про Землю, оцінювати і забезпечувати якість робіт. РН2. ПР05. Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати наукові роботи за фахом. РН3. ПР10. Вирішувати практичні задачі наук про Землю (за спеціалізацією) з використанням теорій, принципів та методів різних спеціальностей з галузі природничих наук; РН4. ПР11. Використовувати сучасні методи моделювання та обробки геоінформації при проведенні інноваційної діяльності. РН5. ПР12. Самостійно планувати виконання інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інженерна геодинаміка територій промислово-міських агломерацій. Глибинна будова Землі.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальний курс розширює і закріпляє теоретичні знання з основ планетарної та інженерної геодинаміки. Вивчаються методи оцінювання деформацій земної кори (метод скінченних елементів) та моделювання кінематики літосферних плит (метод середньої квадратичної колокації). Розглядаються геодезичні (класичні і супутникові), а також геолого-фізичними методи вивчення та моніторингу сучасних геодинамічних процесів.
Опис: Тема 1. Предмет і завдання планетарної та інженерної геодинаміки. Основні визначення. Геодинамічні процеси та їх прояв. Класифікація природних катастроф. Просторова та часова класифікація геодинамічних явищ. Тема 2. Глобальна геодинаміка. Загальнопланетарні геодинамічні явища. Рух літосферних плит. Кінематичні моделі руху літосферних плит. Тема 3. Оцінювання деформацій земної кори методом скінченних елементів. Тензори деформацій і обертання на геосфері. Головні осі і головні значення тензора деформацій на сфері. Моделювання кінематики тектонічних плит. Тема 4. Прогнозування компонент лінійних швидкостей методом середньої квадратичної колокації. Прогнозування компонент лінійних швидкостей методом середньої квадратичної колокації. Тема 5. Регіональна геодинаміка. Регіональна геодинаміка України. Практичне значення вивчення регіональної сейсмічності. Тема 6. Локальна геодинаміка. Активні регіональні і локальні геодинамічні явища. Оцінка сейсмічності території міст і принципи сейсмічного мікрорайонування. Основні заходи зниження сейсмічного ризику інженерними спорудами. Тема 7. Геодезичні методи вивчення геодинамічних процесів. Геодезичні методи вивчення геодинамічних процесів. Прогнозні та техногенні геодинамічні полігони. Тема 8. Класичні геодезичні методи спостережень на ГДП. Класичні геодезичні методи спостережень на ГДП. Тема 9. Сучасні ГНСС методи спостережень геодинамічних процесів. Сучасні ГНСС методи спостережень геодинамічних процесів Тема 10. Сучасні вертикальних рухів земної кори Європейського регіону. Сучасні вертикальних рухів земної кори Європейського регіону за даними геодезичних вимірів. Тема 11. Сучасні горизонтальні рухи земної кори Європи. Сучасні горизонтальні рухи земної кори Європи, їх зв’язок зі сейсмічною активністю та просторова модель геодинаміки Карпато-Балканського регіону.
Методи та критерії оцінювання: Для контролю результатів навчання студентів у процесі поточного контролю передбачені наступні методи: • поточний контроль за виконання лабораторних робіт та їх захист; • тестування у віртуальному навчальному середовищі; • захист індивідуального завдання; • усне опитування з окремих розділів. Лабораторні роботи оцінюються по 20 балів. 20 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 17 балів – («дуже добре») виставляється за знання навчального матеріалу вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 15 балів – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 14 балів – («посередньо» («задовільно») виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 10 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 9 балів – («незадовільно») виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 4 бала – («дуже погано») виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень. Екзаменаційний контроль передбачає дати письмову відповідь на екзаменаційний білет, що включає по 5 тестових питань 1 та 2 рівнів складності, а також 2 теоретичних питання 3 рівня складності.
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах: Поточний контроль (ПК) Лабораторні роботи – max 40 балів: Лабораторна робота № 1 – 20 балів; Лабораторна робота № 2 – 20 балів. Разом за ПК - 40 балів Екзаменаційний контроль (ЕК) Рівень 1 (5 тестових питань по 2 бала) – max 10 балів; Рівень 2 (5 тестових питань по 4 бала) –max 20 балів; Рівень 3 (2 теоретич-них питання по 15 балів) – max 30 балів. Разом за ЕК - 60 балів Всього за дисципліну - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Мазуров Б.Т. Геодинаміка та геодезичні методи її вивчення: Навч.посібник / Б.Т. Мазуров, І.Є. Дорогова. – Н: СГГА, 2014. – 175 с. 2.Третяк К.Р. Сучасна геодинаміка та геофізичні поля Карпат і суміжних територій: монографія / К.Р. Третяк, В.Ю. Максимчук, Р.І. Кутас, І.І. Рокитянський, О.М. Гнилко, О.В.Кензера, Р.С. Пронишин, Т.А. Климкович, В.Г. Кузнецова, Д.О. Марченко, О.М.Смірнова, О.В.Серант, В.І.Бабак, А.І. Вовк, В.В. Романюк, А.В.Терешин; за заг. ред. К.Р. Третяка та В.Ю. Максимчука, Р.І. Кутаса. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 420 с. 3.Марченко О.М. Дослідження гравітаційного поля, топографії океану та рухів земної кори в регіоні Антарктиди: монографія / О.М. Марченко, К.Р. Третяк, А.Я. Кульчицький, Ю.І. Голубінка, Д.О. Марченко, Н.П. Третяк; за заг. ред. О.М.Марченка та К.Р. Третяка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 308 с. 4. Marchenko A.N. Parameterization of the Earth’s gravity field. Point and line singularities. - Lviv Astronomical and Geodetic Society, 1998. - 210 p. 5. Церлевич А.Л. Врівноваження висот реперів і швидкостей вертикальних рухів поверхні землі за результатами повторного нівелювання. Метод.вказівки / А. Л. Церклевич. Т. Ю. Корлятович.– Львів: ЛП, 2020.– 16 с. 6. http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-geodinamika-i-geodezicheskie-metody-ee-izucheniya.pdf 7.Держгеокадастр України. Режим доступу: http://www.land/gov/ua/ 8.Державна служба геології та надр України Режим доступу: http:// www. geo.gov.ua/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).