Картографування та 3-D моделювання просторово-часових процесів

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.O.007
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Лектор: доцент, к. геол. н. Бубняк Ігор Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Студенти повинні знати основні принципи картографування в геології, гідрогеології та інженерній геології; продемонструвати знання принципів збору, опрацювання та представлення результатів тематичного картографування; продемонструвати використання вимог чинних нормативних державних і відомчих документів, що регламентують побудови тематичних картографічних матеріалів; опрацювання даних зібраних під час польових робіт. Здатність продемонструвати вміння побудови 2Д та 3Д моделей в науках про Землю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Геологія і геоморфологія • Геодезія і топографія,
Короткий зміст навчальної програми: Історія картографії. Тематична картографія. Геологічна картографія. Картографування в гідрогеології та інженерній геології. Цифрове картографування. Історія геологічного картографування в Україні. Види комп’ютерного програмного забезпечення, що використовують при тематичному картографуванні та моделюванні. Програма Move та її використання при геологічних дослідженнях. Використання лазерного сканування та фотограмметрії при картографуванні в науках про Землю та моделюванні. Типи моделей, що використовують при дослідженні просторово-часових природніх процесів. 3Д та 4Д моделі. Пряме та обернене моделювання.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%); • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук Т. С. Ямелинець. – Львів : “Простір-М”. 2015. – 284 с. Лахоцька, Е. Я. (2017). Основи картографії. Навчальний посібник для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітньо-кваліфікаційного рівня, бакалавр та молодший спеціаліст.