Інженерна геодинаміка територій промислово-міських агломерацій

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.E.016
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Лектор: к.т.н. Заяць Ірина Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета викладання дисципліни - сформувати у майбутнього фахівця знання, вміння і навики, передбачені кваліфікаційною характеристикою магістра з геотехнічного інжинірингу, зокрема розкрити особливості розвитку та активізації різних геологічних процесів і явищ на територіях міських агломерацій. Забезпечити підготовку магістра, яка включала би організацію та проведення інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних, інженерно- гідрологічних, геотехнічних вишукувань та вишукувань для раціонального використання навколишнього середовища, які найбільш широко застосовують для оцінки складності геотехнічного будівництва, вирішення конкретних технічних і виробничих завдань спрямованих на рішення техногенних проблем мегаполіса, що виникають при освоєнні підземного простору, зведенні інженерних споруд, прокладанні та ремонті доріг, облаштування водойм і водотоків, а також при плануванні і проведенні заходів з моніторингу стану і захисту навколишнього середовища міст.
Завдання: Загальні компетентності: К07. Здатність розробляти та управляти проектами. Спеціальні (фахові) компетентності: К11. Володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні Землі, її геосфер та їхніх компонентів. Фахові компетентності професійного спрямування (ФКПС): К 1.3. Уміння застосовувати геотехнічні, геологічні та геофізичні методи вишукувань для визначення умов геологічного середовища і механічних властивостей ґрунтів та скельних порід. К 1.4. Уміння здійснювати геотехнічний, геодезичний та геолого-техногенний моніторинг, спрямований на оцінку ризиків пов’язаних зі стабільністю ґрунтів природних схилів і техногенних родовищ корисних копалин.
Результати навчання: ПР01. Аналізувати особливості природних та антропогенних систем і об'єктів геосфер Землі. ПР03. Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань, у тому числі в міжнародному контексті, в глобальному інформаційному середовищі. ПР07. Знати сучасні методи дослідження Землі та її геосфер і вміти їх застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності. ПР09. Розробляти та впроваджувати механізми територіального менеджменту геопланування, здійснювати моніторинг регіонального розвитку, складати плани та програми. ПР01.2. Уміння застосовувати геотехнічні, геологічні та геофізичні методи вишукування для визначення умов геологічного середовища і механічних властивостей ґрунтів та скельних порід; ПР01.4. Уміння використовувати комп’ютерні технології для вирішення задач геотехнічного інжинірингу (геологічне картографування, визначення властивостей ґрунтів, розрахунок навантажень на фундаменти та т.ін).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Планетарна та інженерна геодинаміка, Геотехнічні вишукування, Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Навчальний курс розширює і закріпляє теоретичні знання в предметній сфері застосування основ інженерної геодинаміки для територій промислово-міських агломерацій. Зокрема розглядаються основні споруди на територіях міських агломерацій, види і характер їх впливу на геологічне середовище. Характеризуються сучасні екзогенні та ендогенні геологічні процеси, розвинені на територіях міст в різних природних і геологічних умовах. Розглядаються особливості розвитку на міських територіях зсувних та схилових процесів, річкова і ярова ерозія, підтоплення, суффозні і провальні явища. Оцінюється виникнення підтоплення міських територій, вивчаються деформації порід під навантаженням від споруд, при створенні котлованів, при проходженні тунелів і підземних порожнин різного призначення. Дається уявлення про методики інженерно-геологічного вивчення сучасних геологічних техногенних процесів і їх прогноз. Наводяться відомості про організацію режимних спостережень (моніторингу) за зміною геологічного середовища в результаті техногенного впливу. В курсі акцентується увага на основні положення і вимоги до проведення інженерних вишукувань для будівництва на території України на склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Відзначені положення законодавства, вимоги містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил.
Опис: Предмет і завдання інженерної геодинаміки. Сучасні проблеми інженерної геодинаміки міст і містопромислових агломерацій. Сучасні екзогенні та ендогенні геологічні процеси територій міст в різних природних і геологічних умовах. Комплексна оцінка і прогноз змін геологічного середовища. Інженерно-геологічне районування. Оцінка сейсмічності території міст і принципи сейсмічного мікрорайонування. Організації і проектування інженерних вишукувань для будівництва.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль проводиться у вигляді усного опитування під час захисту лабораторних, контрольних та розрахунково-графічних робіт. Семестровий контроль передбачено у вигляді письмової компоненти за теоретичною і практичною складовою та усної компоненти
Критерії оцінювання результатів навчання: письмові звіти з лабораторних робіт – 40 балів Екзаменаційна робота (контрольна робота – 50 балів, усне опитування – 10 балів)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Церклевич А.Л., Глотов В.М., Петров С.Л., Шило Є.О. Планування та організаціявиконання комплексу топографо-геодезичних робіт для створення топографічного (кадастрового) плану в масштабі 1:2000.-2016.- с.20. 2. Бабушка А.В., Бурштинська Х.В. Побудова та дослідження точності цифрової моделі рельєфу з використанням програмного середовища ArcGIS: методичні вказівки, – Львів: в-во Львівської політехніки, 2013. Базова 1. Гонтарева І. В.Управління проектами. Підручник / І. В. Гонтарева. – Харків: Вид.ХНЕУ, 2011. – 444с. 2. Довгань Л.Є Управління проектами: навч. посібник / Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. – К.: КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с. 3. Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник / Т. Г. Фесенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. :ХНАМГ, 2012. – 181 с. 4. Гнатченко Є. Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Законодавство та архітектурно-проектна справа» / Є. Ю. Гнатченко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2013. - 50 с. 5. Матвеев В.Т. Экономика геодезического производства: Монография / Под общ. ред. В.Т. Матвеева - Новосибирск: СГГА, 2002. – 268 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).