Інженерно-геологічні та гідрологічні вишукування

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.E.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Лектор: канд. геол.- мінер. наук, доцент Бубняк Ігор Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати засади проведення різноманітних типів вишукувань для цілей будівництва. • Вміти аналізувати та оцінювати конкретні інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови. • Вміти використовувати вимоги чинних нормативних державних і відомчих документів, що регламентують інженерно-геологічні та гідрогеологічні дослідження. • Вміти опрацьовувати дані зібрані під час польових робіт із застосуванням сучасних технологій. • Вміти представляти результати опрацювання у вигляді звітів, карт і розрізів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Механіка ґрунтів; • Інженерна геодинаміка територій промислово-міських англомерацій.
Короткий зміст навчальної програми: Методика проведення інженерно-геологічних та гідрологічних вишукувальних робіт. Прогнозування інженерно-геологічних процесів. Бурові та гірничі роботи. Інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування для промислового, цивільного та гідротехнічного будівництва. Особливості інженерно-геологічні вишукувань для будівництва аеродромів, підземних споруд. Інженерна геологія та гідрогеологія території України.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт(40%), усне опитування, контрольна робота (20%) • підсумковий контроль (40 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (10%)
Рекомендована література: 1.Костюченко М.М., Шебатин В.С. Гідрогеологія та інженерна геологія. –К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. 2.Рудько, Г. І., & Гамеляк, І. П.Основи загальної, інженерної та екологічної геології. Чернівці: Букрек, - . 2003 - 423 с. 3.Ципріанович І.В. Інженерна геологія. -Київ. - КМУЦА, 1997. - 250 с. 4.Цихановський В.К., Таланов Г.П. Механіка ґрунтів: Лабораторні роботи. Київ: НАУ, 2003. – 40 с. 5. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти: Підручник / М.Л. Зоценко, В.І. Коваленко, В.Г. Хілобок, А.В. Яковлєв. – К.: Вища шк., 1992. – 408 с. 6. Червінський, Я. Й., Петраков, О. О., Зоценко, М. Л., Винников, Ю. Л., Титаренко, В. А., Шумінський, В. Д., ... & Домбровський, Я. І. (2014). Дослідження технічного стану будівель та споруд при небезпечних геологічних процесах. Наука та будівництво, (2), 17-24.