Геотехнічні вишукування

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.E.018
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Лектор: к.т.н.,доцент Чумакевич Віктор Олександрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати професійно-орієнтовані дисципліни, організацію проведення геотехнічних вишукувань; • вміти досліджувати проблему, планувати і здійснювати прецизійні спостереження за ґрунтами; здійснювати моніторинг ґрунтів територій техногенного ризику; • мати уявлення про методи геотехнічних досліджень та прогнозу зміни ґрунтів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування
Короткий зміст навчальної програми: Розглядаються питання механіки ґрунтів, особливості розвитку процесів у ґрунтах та їх вплив на інженерні споруди. Методи та технічні засоби геотехнічних досліджень. Можливі наслідки зміни стану ґрунтів під впливом різних факторів. Методика контролю за станом ґрунтів і аналіз можливих наслідків для інженерних споруд.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (45%); • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (55%).
Рекомендована література: 1. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти: Підручник / М. Л. Зоценко та ін. - Полтава: ПНТУ, 2003. - 446 с. 2. Бабич Є.М., Крусь Ю.О. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти. - Рівне: Видавництво Рівненського ДТУ, 2001. - 367 с. 3. Корнієнко М. В. Основи і фундаменти: навчальний посібник. - К.: КНУБА. 2012. - 164 с. 4. Лучковский И. Я. Взаимодействие конструкций с основанием. - Харьков: ХГПУ, 2000. - 264 с. 5. Ананьев В.П., Потапов В.Д. Инженерная геология : Учебник. - М.:Высш. шк., 2002. - 511с. 6. ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010. Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила (EN 1997-1:2004, ІDТ). 7. ДСТУ-Н ЕN 1997-2. Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 2. Дослідження та випробування ґрунту (EN 1997-2:2004, ІDТ). 8. ДСТУ Б В.2.1-4-96. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості. 9. ДСТУ Б.В.2.1-1-95. Основи та підвалини будинків та споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань палями. 10. ДСТУ Б В.2.1-4-96. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості. 11. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань. ДБН А.2.1-1-20. Інженерні вишукування для будівництва. (Друга редакція).