Геодезія в геотехнічному інжинірінгу

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.E.015
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Лектор: доц., к.т.н. Петров Сергій Леонідович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є висвітлення основних концепцій та підходів до комплексу інженерно-геодезичних вишукувальних, моніторингових та консультаційних робіт, у сферах інженерно-технічного забезпечення проектів будівництва інженерних споруд і будівель та геотехнічного контролю безпеки під час їх будівництва та експлуатації.
Завдання: 1. Здатність проявити знання та навики щодо проведення експериментів, збору геодезичних даних, проведення геодезичних вимірів та досліджень, моделювання та аналізу отриманих результатів в геотехнічному інжинірингу. 2. Здатність обирати спеціалізацію, планувати та розробляти курсові та магістерську роботи, використовувати результуючі компетентності для підготовки й виконання плану досліджень геодезичних вишукувальних та моніторингових робіт. 3. Використовувати теоретичні та практичні здобутки гуманітарних, природничих та точних наук за необхідності вирішення поставленої задачі чи дослідження в області геотехнічного інжинірингу. 4. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні обґрунтовані висновки та знання до фахівців, нефахівців та осіб, які навчаються. 5. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування в області геотехнічного інжинірингу. 6. Уміння проводити інженерно-геодезичні вишукувальні роботи на стадії проектування інженерних будівель і споруд, геодезичного супроводу будівництва та геодезичного моніторингу цих об’єктів під час експлуатації. 7. Застосовувати сучасні технології геодезичного моніторингу для комплексного моделювання взаємодії будівель і споруд з геологічним середовищем. 8. Уміння використовувати методичні підходи прикладного геодинамічного аналізу для рішення прогнозних і пошукових задач, оцінювання ризиків від стихійних лих з метою надання експертних висновків в області геотехнічного інжинірингу.
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації. 2. Показ знань сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі природничих наук про Землю. 3. Використовувати теоретичні та практичні здобутки гуманітарних, природничих та точних наук за необхідності вирішення поставленої задачі чи дослідження. 4. Здатність проявити знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів в геотехнічному інжинірингу. 5. Здатність обирати спеціалізацію, планувати та розробляти курсові та магістерську роботи, використовувати результуючі компетентності для підготовки й виконання плану досліджень згідно з визначеними часовими рамками. 6. Використовувати теоретичні та практичні здобутки гуманітарних, природничих та точних наук за необхідності вирішення поставленої задачі чи дослідження. 7. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні обґрунтовані висновки та знання до фахівців, нефахівців та осіб, які навчаються. 8. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління проектами в геотехнічному інжинірингу
Короткий зміст навчальної програми: Геодезична підготовка перенесення проекту в натуру. Геодезичні роботи при нульовому циклі будівництва. Геодезичне обслуговування монтажу споруд і технологічного обладнання. Виконавчі геодезичні зйомки. Геодезичні спостереження за зміщенням і деформаціями споруд.
Опис: Геодезична підготовка перенесення проекту в натуру. Геодезичні роботи при нульовому циклі будівництва. Геодезичне обслуговування монтажу споруд і технологічного обладнання. Виконавчі геодезичні зйомки. Геодезичні спостереження за зміщенням і деформаціями споруд.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%); підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Для контролю результатів навчання студентів у процесі поточного та семестрового контролів передбачені наступні методи: • Поточний контроль за виконанням лабораторних робіт та їх захист; • Письмовий контрольний захід у вигляді іспиту.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) Екзаменаційний контроль Разом за дисципліну 1. Лабораторні роботи - 24 2. Розрахунково графічна робота - 6 3. Індивідуальне науково-дослідне завдання - 10 Разом за ПК письмова компонента усна компонента 40 50 10 100
Рекомендована література: 1.Войтенко С. П. Геодезичні роботи в будівництві навчальний посібник / Войтенко С. П. – К. ІСДО, 1993. – 144 с. 2. Могильний С. Г. Геодезія / С. Г. Могильний, С. П. Войтенко. – Чернігів КП Видавництво «Чернігівські обереги», 2002. – 408 с. 3. Островський О. Л. Геодезія / О. Л. Островський та ін. – Львів, 2004. – 164 с. 4. Ратушняк Г. С. Геодезичні роботи в будівництві / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк. – Вінниця ВНТУ, 2008. – 182 с. 5. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві ДБН В.1.3-2:2010 – [Чинний від 2010-01-21]. – К. Мінрегіонбуд України, 2010. – 70 с. – (Національні стандарти України).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).