Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Геотехнічний інжиніринг
Код дисципліни: 7.103.03.O.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Лектор: Голова комісії – Волчко Петро Іванович Члени комісії: професори: Церклевич Анатолій Леонтійович, доценти: Смірнова Ольга Миколаївна, Петров Сергій Леонідович, Бубняк Ігор Миколайович, асистенти- Корлятович Тетяна Юріївна (секретар ДЕК), Шило Євгеній Олександрович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміння доповідати та дискутувати українською та однією з іноземних мов; • здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні обґрунтовані висновки та знання до фахівців та нефахівців; • вміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Дослідницька практика за темою магістерської роботи; • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Обґрунтування актуальності, мети та завдань магістерської кваліфікаційної роботи. Аналіз існуючих досліджень та висвітлення теоретичних основ обраної тематики роботи. Технологічна схема проведення досліджень. Характеристика вхідних даних. Алгоритми вирішення завдань роботи. Оцінка якості отриманих результатів. Висновки.
Методи та критерії оцінювання: захист роботи з використанням електронної презентації. державна атестація.
Рекомендована література: 1. Збірник нормативних документів національного університету “Львівська політехніка”. Львів: Видавництво ЛП, 2013. – 804 с. 2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Видавництво ЛП, 2015. – 36