Техніко-економічне обгрунтування професійних робіт

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Кадастр територій
Лектор: доктор економічних наук, доцент Ступень Назар Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої. 2. Здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності. 3. Здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов. 4. Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі геодезії та землеустрою. 5. Здатність продемонструвати знання основ економіки та управління проектами. 6. Використовувати інформаційні ресурси науковим чином, з використанням високих стандартів текстового аналізу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: Організація і управління виробництвом Ціноутворення і кошторисна справа Землевпорядне проектування
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи організації і управління землевпорядним виробництвом. Основи управління землевпорядним виробництвом. Поняття підприємства в землеустрої. Процес здійснення управління підприємством із землеустрою та кадастру. Організація геодезичного забезпечення. Розробка проектно-кошторисної документації
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (10%)
Рекомендована література: 1. Земельний кодекс України. 2. Закон України «Про державний земельний кадастр» 3. Закон України «Про землеустрій» 4. Закон України «Про державну таємницю» 5. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»; 6. Ступень М.Г., Нестеренко Г.Б., Ступень Н.М. Організація і планування землевпорядного виробництва.Львів.-2009, 352с. 4. Закон України «Про державну таємницю» 6. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»; 7. Ступень М.Г., Нестеренко Г.Б., Ступень Н.М. Організація і планування землевпорядного виробництва.Львів.-2009, 352с. 8. Багров І.В. Нормування праці: навч.посіб./ І.В. Багров.- Київ:Центр навчальної літератури, 2003.-212с. 9. Геодезичні роботи при землеустрої: Навч. посібник / В. Б. Балакірський, М. В. Червоний, О. Я. Петренко, М. М. Гарбуз. За ред. В. Б. Балакірського / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2008. – 226 с.