Землевпорядне проектування

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.O.004
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Кадастр територій
Лектор: д.е.н., проф. Курильців Роман Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Збирання, зберігання, накопичення, опрацювання, моделювання та аналіз кадастрової та землевпорядної інформації; 2. Знання нормативно-правової, методичної бази державних кадастрів та землеустрою, оцінки земельних ресурсів . 3. Знання і розуміння методів і засобів використання геодезичної техніки при виконанні робіт із землеустрою; 4. Знання і розуміння методології та методики ведення інформаційно-реєстраційних робіт в кадастрі, охороні та використанні земель; 5. Організація та управління земельно-кадастровим виробництвом роботами по оцінці земельних ресурсів. 6. Використання професійної термінології та форм вираження у сфері кадастру та землеустрою;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: Державний земельний кадастр, Землеустрій, Бонітування ґрунтів. Супутні: Кадастр територій, Організація територій.
Короткий зміст навчальної програми: Земля як частина природи і засіб виробництва у сільському господарстві та об’єкт землевпорядного проектування. Вплив природних умов на використання земель в сільському господарстві. Формування та організація території сільськогосподарських підприємств в межах територій сільських рад методом еколого-ландшафтного землеустрою.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт (40%); • підсумковий контроль (50 %, екзамен, письмова компонента), усна форма (10%)
Рекомендована література: 1. Навчльний посібник з дисципліни «Теоретичні засади землеустрою» (для студентів базового напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій). Львів. нац. ун-т Львівська політехніка; уклад.: Л.М. Перович, В.М. Сай, М.С. Маланчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 236 с. 2. Геодезичні роботи при землеустрої: Навч. посібник / В. Б. Балакірський, М. В. Червоний, О. Я. Петренко, М. М. Гарбуз. За ред. В. Б. Балакірського / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2008. – 226 с. 3. Кривов В. М., Тихенко Р. В., Гетманьчик І.П. Основи землевпорядкування. – К.: «Урожай». – 2009. – 322 с. 4. Третяк А. М. Теоретичні основи землеустрою. – К. : ІЗУ УААН, 2002. – 152 с. 5. Третяк А. М. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій: Навч. посібник. – К. : ТОВ «ЦЗРУ», 2008. – 576