Геодезія в природокористуванні

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.O.001
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інженерна геодезія
Лектор: доц., к.т.н. Поляковська Людмила Леонидівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • планувати та завершувати наукові дослідження, використовувати результуючі компетентності для підготовки й виконання плану досліджень згідно з визначеними часовими рамками; • здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; • здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов; • здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі геодезії та землеустрою; • планувати та завершувати курсові та магістерську роботи, використовувати результуючі компетентності для підготовки й виконання плану досліджень; • використовувати інструменти інших гуманітарних, природничих та точних наук за необхідності вирішення задачі дослідження; • розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному аспекті.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Сучасні інженерно-геодезичні технології, • Геологія і геоморфологія, • Геодезія, • Основи інженерної геодезії, • Інженерна геодезія, • Геодезичний моніторинг геодинамічних явищ та інженерних споруд, • ГНСС-технології в інженерній геодезії, • Сучасні інженерно-геодезичні технології.
Короткий зміст навчальної програми: Характеристика природних ресурсів ПР. Геодезичне забезпечення використання земельних ресурсів. Геодезичне забезпечення використання водних ресурсів. Принцип та технологія проведення батиметричного знімання акваторій. Геодезичне забезпечення використання лісових ресурсів. Геодезичне забезпечення використання мінерально-сировинних ресурсів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%); • підсумковий контроль (60 %, залік): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Волосецький Б.І. Геодезія у природокористуванні, Львів, НУ «ЛП», 2012 – 292c. 2. Середович В. А., Комиссаров А.В. , Комиссаров Д.В., ШироковаТ.А. Наземное лазерное сканирование: монография /. - Новосибирск: СГГА, 2009. - 261 с. 18ВN 978-5-87693-336-2. 3. Soft Ground Engineer in Coastal AreasJan 1, 2003 by Takashi Tsuchida and Yoichi Watabe 4. Інструкція з топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. К., ГУГК, 1996.