Основи наукових досліджень в землеустрої та оцінці нерухомості

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.M.027
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Кадастр територій
Лектор: доц. Савчук Людмила Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої. Планувати та завершувати наукові дослідження, використовувати результуючі компетентності для підготовки й виконання плану досліджень згідно з визначеними часовими рамками. Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі землеустрою та оцінки нерухомості. Здатність усвідомлювати важливість отриманих знань з метою здобуття нових фахових умінь, адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Геодезія в природокористуванні Землевпорядне проектування Геоматика та дистанційні методи дослідження терниторії Земельна політика та раціональне використання і охорона земель Інфраструктура геопросторових даних
Короткий зміст навчальної програми: Наукові дослідження - мета, характер, особливості. Організація та планування наукових досліджень. Теоретичні дослідження, методи. Експериментальні наукові дослідження, методи. Методологічні основи наукового пізнання. Наукова інформація. Математичне моделювання в наукових дослідженнях. Опрацювання та оформлення результатів експериментальних досліджень.
Методи та критерії оцінювання: контрольна робота, усне опитування (40 %); підсумковий контроль ( 60 %, тематичні контрольні роботи, залік): письмово-усна форма (60 %)
Рекомендована література: 1.Возняк О.Т., Желих В.М. Основи наукових досліджень у будівництві: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 176 с. 2.Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підруч.для вузів. – К.: Вища шк., 1997. – 271с. 3.Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.