Правові відносини в галузі

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.M.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: доц., к. т. н. Согор Андрій Романович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати Закон України «Про охорону праці». • Знати Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність». • Знати Постанови КМУ про порядок надходження, зберігання, використання та облік матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України. • Знати Накази профільних міністерств та комітетів про Державний картографо-геодезичний фонд України. • Знати Накази Держгеокадастру при Кабінеті Міністрів України про основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000. • Вміти застосовувати класифікатори інформації, що відображається на топографічних картах масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000. • Вміти застосовувати інструкції про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інфраструктура геопросторових даних. • Математичне моделювання геопросторових даних.
Короткий зміст навчальної програми: Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність». Постанова КМУ «Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84». Постанова КМУ «Деякі питання застосування геодезичної системи координат». Наказ Мінекоресурсів України «Положення про порядок встановлення місцевих системи координат». Постанова КМУ «Основні положення створення Державної геодезичної мережі України». Постанова КМУ «Порядок охорони геодезичних пунктів». Постанова КМУ «Про порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок». Наказ Держгеокадастру при Кабінеті Міністрів України «Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000». Наказ Держгеокадастру України «Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт». Закон України «Про охорону праці». Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах. Постанова КМУ «Положення про Держгеокадастр».
Методи та критерії оцінювання: • Письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (30%). • Підсумковий контроль (диф. залік): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність, Закон України, 353-XIV, 23.12.98 р. (в редакції від 11.02.10 р.). 2. Про ліцензування певних видів господарської діяльності, Закон України, 1775-III, 01.06.00 р. (в редакції від 15.12.09 р.). 3. Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру, Постанова КМУ № 979 від 24.09.05 р. (в редакції від 27.01.10 р.). 4. Положення про Інспекцію державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру України, Постанова КМУ № 1592 від 30.08.99 р. 5. Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт, Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру України № 19 від 17.02.00 р.