Іноземна мова

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Балацька Л.П., Дмитрук В.А., Лучит Л.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • практично володіти різними видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої професії. • вести розмову на загальні, теми і теми, пов'язані зі спеціальністю, висловлювати і обмінюватись думками та фактичною інформацією про події, пов'язані з навчанням та професійною діяльністю; • володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації. • демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень, включаючи детальну інформацію про попередження, анонси та інструкції в академічних і професійних ситуаціях; • домовлятись по телефону в академічному чи професійному середовищі, в тому числі при з’єднанні, залишаючи чи приймаючи повідомлення, за умови, що мова співрозмовника чітко сформульована; • писати електронні листи в навчальних освітніх цілях, передаючи просту пряму інформації, що має безпосереднє відношення до академічного середовища і повсякденного життя; • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань -В1 + Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням
Короткий зміст навчальної програми: Моя спеціальність. Опрацювання додаткової технічної літератури. Особливості стилю науково-технічної літератури. Опрацювання додаткової технічної літератури. Терміни, скорочення. Опрацювання додаткової технічної літератури.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. -60 Контрольна робота. – 40 Підсумковий контроль: диференційований залік. -100
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Методичні вказівки до написання англійською мовою есе, реферату, анотації, наукової статті, тез доповіді, ревю та підготовки презентації / І.М. Байбакова, О.Л. Гасько, Л.В. Лучит [та інші]. Видання друге, доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 46 с. 2. Іноземна мова професійного спрямування. Англійська мова для менеджерів. За ред. Н.Мукан. – Львів, 2020. – 490 с. 3. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Частина 1. З грифом МОН. Львів – 2012. 4. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Частина 2. З грифом МОН. Львів – 2012. 5. Getting on in English (Intermediate) . З грифом МОН. За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів -2012. 6. R.Murphy. English Grammar in Use. 1995. 7. E.Glendinning. English in Mechanical Engineering. Oxford University Press, 1995. 8. E.Glendinning. English for Electrical and Mechanical Engineering. Oxford University Press, 1995. 9. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова для академічних цілей. Ч. 1». - Сертифікат №01809. -http://195.22.112.13/course/view.phd?id=1099 . - E41-185-176/2017 від 13.01.2017 р. (Співавтори: Н.В. Мукан, І.М. Байбакова, В.А. Дмитрук). 10. Cambridge English for Job-hunting (with Audio-CD) / Colm Downes. – Cambridge University Press. – 2nd ed., reprinted. – 2009. – 112 p. 11. Comfort J. (1995) Effective presentations Oxford: Oxford University Press. 12. Murphy, Raymond + CD English Grammar in Use. A self-study Reference and Practice Book for intermediate Students of English with Answers / Raymond Murphy. - Third Edition. Included CD-ROM. - Cambridge University Press, 2005. - 379 p. 13. Cotton D., Robbins S. (1998) Business Class. Unit 4. Longman 14. Cottrell S. (1999) The Study Skills Handbook. London: Macmillan Press Ltd. – 145 p. 15. Словники. 16. Фахова література. Німецька мова: 1. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. (A1, A2) / Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber. – Munchen: Klett-Langenscheidt Verlag, 2018. - 168 c. 2. Sicher Aktuell. Deutsch als Fremdsprache. (B1,B2) / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek. – Muncehn: Hueber Verlag, 2019. – 118 c 3. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 4. ‘Deutsch (an den technischen Universitaten)”, М.Весна, Львів, 2009. 5. “Deutsch fur den Beruf”. За ред. М.Весни, В.Задорожного. Растр-7, Львів – 2010. 6. Весна М. Пиндик Н, Шуневич Б. Українсько-німецький словник-мінімум довідникового типу. Львів, 1996. 7. Весна М., Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів - 1998. 8. Словники. Французька мова: 1. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 2. Parizet M.-L. DELF B2 : 200 exercices / Marie-Louise Parizet. – CLE international, 2013. – 192 p. 3. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 4. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012. – 152 с. 5. Ділова французька мова: навч. посіб. / Н.М.Демчук, В.Г.Міщенко. – Львів: Новий світ-2000, 2013. – 225 с. 6. Oddou M. Informatique. com / Marc Oddou. – CLE international, 2010. – 94 p. 7. Chollet I. Precis de grammaire / Isabelle Chollet, Jean-Michel Robert. – CLE international, 2009. – 224 p. 8. Періодичні та Інтернет-видання фахового спрямування 9. LE Robert Micro. Dictionnaire de langue francaise. Orthgraphe, grammeire et exemples, difficultes, analogies, synonymes et contraires, phonetique, tableau de conjugaison. 10. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс “Збірник граматичних завдань з французької мови”. – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10768. 11. Словники.