Інфраструктура геопросторових даних

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.O.008
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: доц., к. т. н. Согор Андрій Романович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати нормативно-правове та інституційне забезпечення інфраструктури геопросторових даних. • Знати базові набори геопросторових даних. • Знати профільні набори геопросторових даних. • Знати метадані та каталоги метаданих для забезпечення пошуку і доступу до геопросторових даних. • Знати технічні регламенти і стандарти на геопросторові дані, метадані та геоінформаційні сервіси. • Вміти застосовувати програмно-технологічні засоби формування і актуалізації геопросторових даних, WEB-картографування та забезпечення доступу, використання і розповсюдження геопросторових даних в інформаційних мережах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • ГІС і бази даних. • Землеустрій. • Основи інженерної геодезії. • Землевпорядне проектування. • Геоматика та дистанційні методи в дослідженні територій.
Короткий зміст навчальної програми: Правові та організаційні засади створення і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних з метою забезпечення функціонування системи виробництва, оновлення, опрацювання, зберігання, постачання та використання геопросторових даних в різних сферах життєдіяльності суспільства і держави, розширення ринку сучасної геоінформаційної продукції та геоінформаційних послуг, інтегрування в глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних. Правову основу національної інфраструктури геопросторових даних становлять Конституція України, Земельний кодекс України, Закони України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, “Про землеустрій”, “Про планування і забудову територій”, “Про наукову і науково-технічну експертизу”, “Про стандартизацію”, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”, “Про космічну діяльність”, інші закони України та нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
Методи та критерії оцінювання: • Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%). • Підсумковий контроль (диф. залік): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Закон України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" (проект). 2. Закон України "Про землеустрій" від 22 травня 2003 року №858-IV. 3. Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 року №2408-111. 4. Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня 2001 року №2406-111. 5. Карпінський Ю., Лященко А. Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні. – К.: НДІГК, 2006. – 108 с: іл.