Новітні технології в кадастрі та землеустрої

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.M.026
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Кадастр територій
Лектор: д.е.н., професор Курильців Роман Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність навчатися сприймати набуті знання у сфері геодезії, фотограмметрії, землеустрою, картографії та геоінформатики та інтегрувати їх з уже наявними. 2. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до системного мислення. 3. Здатність до застосування знань на практиці. 4. Знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення сучасних геодезичних, фотограмметричних приладів та навігаційних систем та їх устаткування. 5. Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в професійній діяльності. 6. Збирання, зберігання, накопичення, опрацювання, моделювання та аналіз кадастрової та землевпорядної інформації. 7. Знання і розуміння методів і засобів використання геодезичної техніки при виконанні робіт із землеустрою. 8. Знання і розуміння методології та методики ведення інформаційно-реєстраційних робіт в кадастрі, охороні та використанні земель. 9. Використання професійної термінології та форм вираження у сфері кадастру та землеустрою. 10. Розробка методів прогнозних оцінок для підтримки прийняття рішень на підставі аналізу даних кадастру. 11. Аналіз методів геопросторових кадастрових даних для використання в науковій і практичній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: Основи автоматизації робіт з кадастру та землеустрою. Землевпорядне проектування. Кадастр територій.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади застосування геопросторових технологій в кадастрі та землеустрої. Геопросторові технології у сфері нормативної грошової оцінки населених пунктів. Геопросторові технології як основа формування національної кадастрової системи. Геопросторові технології як засіб прийняття та візуалізації проектних рішень в територіальному землеустрої.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, контрольна робота (50%) • підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (50%)
Рекомендована література: 1. Закон України “Про державний земельний кадастр”. // [Електронний ресурс]. Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17. 2. Постанова кабінету України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 Київ. “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру”. // [Електронний ресурс]. Режим. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012. 3. G. P. Obi Reddy, S. K. Singh. Geospatial Technologies in Land Resources Mapping, Monitoring and Management. Springer International Publishing. 2018. – 638 p. 4. R. S. Dwivedi. Geospatial Technologies for Land Degradation Assessment and Management. CRC Press. 2019. – 392 p. 5. S. Kolios, A.Vorobev, G.Vorobeva, C. Stylios. GIS and Environmental Monitoring Applications in the Marine, Atmospheric and Geomagnetic Fields. 2017. – 174 p.