Управління проектами

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.M.018
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Кадастр територій
Лектор: д.е.н., професор Курильців Роман Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати методологію і методику управління проектами. 2. Застосовувати ринкові дані для вирішення планово-економічних, землевпорядних та інших завдань на місцевому та державному рівнях. 3. Виконувати весь комплекс робіт по вивченню, обліку, оцінці і оподаткуванню земельних і міських ресурсів у системі внутрішньогосподарського і державного земельного кадастру. 4. Застосовувати методологію управління проектами для вирішення різноманітних завдань. 5. Уміння планувати та керувати часом. 6. Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої; 7. Вміти планувати та завершувати наукові дослідження, використовувати результуючі компетентності для підготовки й виконання плану досліджень згідно з визначеними часовими рамками; 8. Демонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; 9. Демонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: Інфраструктура територій. Управління розвитком територій.
Короткий зміст навчальної програми: Управління проектами місцевого розвитку. Цільові групи, ідея проекту, його результати та продукт. Основи проектного аналізу та планування проекту. Планування ресурсів проекту, визначення ризиків та забезпечення сталості проекту. Презентація концепції проекту, його просування та моніторинг реалізації.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, контрольна робота (50%) • тематичні контролі (разом 40 %) • усна компонента (10%)
Рекомендована література: 1. Проектний менеджмент в публічному управлінні : підручник / кол. авт. ; за наук. ред. Ю. П. Шарова. – Київ : НАДУ. 2017. – 344 с. 2. Управління проектами : навч. посіб. / Т. В. Маматова, В. М. Молоканова, І. А. Чикаренко. О. О. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ. 2018. – 128 с. 3. Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України : практ. посіб. / А. Чемерис ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – Київ : Софія- А. – 2012. – 80 с. 4. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). - Fifth Edition, 2013, Project Management Institute, Inc. - 586 p.