ГІС, банки і бази картографічних даних

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.E.032
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: к.геогр.н., доцент Андрейчук Ю.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати загальні принципи побудови базових моделей даних ГІС. • Знати базові моделі даних, що використовуються у ГІС. • Знати рівні організації даних та принципи організації даних у ГІС. • Знати сутність геореляційної моделі даних та переваги й недоліки геореляційної моделі даних. • Знати основні положення об'єктно-орієнтованої моделі даних та переваги й недоліки об'єктно-орієнтованої моделі даних. • Вміти застосовувати знання по введенню, обробці й виведенню графічної й атрибутивної інформації в ГІС, організації і роботі банків та баз картографічних даних.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи комп’ютерних технологій в картографії. • Картографія. • Математичні основи картографії.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття ГІС. Види ГІС. Основні поняття моделей даних ГІС. Загальні принципи побудови моделей даних у ГІС. Базові моделі даних у ГІС. Інфологічна модель. Поняття даталогічного проектування. Логічні моделі даних. Модель даних ГІС « Сутність-Зв'язок». Ієрархічна модель даних ГІС. Квадратомічне дерево. Мережні моделі ГІС. Реляційна модель даних ГІС. Правила Кодда. Бінарна модель. Особливості представлення даних у ГІС. Поняття системної організації даних. Визначення, значення й задачі системної організації даних. Рівні організації даних у ГІС. Принципи організації даних у ГІС. Пошаровий принцип організації інформації. Об'єктно-орієнтований принцип організації даних. Комбінації принципів організації даних. Види моделей організації даних. Геореляційна модель організації даних. Переваги та недоліки геореляційної моделі даних. Об'єктно-орієнтована модель організації даних. Загальна характеристика об'єктно-орієнтованої моделі даних "База геоданих“ (Geographic Database - GDB). Переваги бази геоданих. Топологія. Визначення й призначення топології. Властивості топології в базі геоданих. Підтипи. Домени. Відносини і класи відносин. Системи керування базами даних. Картографічний банк даних, як комплекс технічних, програмних, інформаційних і організаційних засобів зберігання, обробки й використання цифрових картографічних даних. Картографічні бази даних. Основні елементи бази даних. Вимоги до бази даних (сучасна, тематично орієнтована, координатно точна, сумісна з іншими видами інформації, топологічно коректна, така, що володіє здатністю до відновлення, доступна).
Методи та критерії оцінювання: • Виконання лабораторних робіт, усне опитування (30%). • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Геоінформаційні системи і бази даних: монографія.- Кн.1 / В.І. Зацерковний, В.Г. Бурачек, О.О. Железняк, А.О. Терещенко. – Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2014.-492с. 2. ДеМерс Майкл Н. Географические информационные системы Основы Пер. с англ. М: Дата+, 1999, 491 с. 3. Иванников А.Д., Кулагин В.П., Тихонов А.Н. и др. Геоинформатика. М.: МАКС Пресс, 2001., 349 с. 4. Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Основы геоинформатики. М.: Академия, 2004. Т. 1. 352 с. 5. Королев Ю.Г., Общая геонформатика, Изд-во ООО СП Дата+, М., 2001г., 118с 6. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. — 295 с. 7. Шипулин В.Д. - Основные принципы геоинформационных систем - Харьков, ХНАГХ – 2010