Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Геопросторове моделювання
Код дисципліни: 7.193.02.O.029
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Лектор: д.г.н., Сосса Ростислав, к.т.н. Голубінка Юлія, к.т.н. Согор Андрій, к.т.н. Ярема Наталія, к.ф.-м.н. Юрків Мар'яна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері геоінформатики; • продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; сучасного стану справ і новітніх технологій в галузі геоінформатики; • застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач з картографії; • виконувати відповідні експериментальні дослідження застосовуючи дослідницькі навички за професійною тематикою; • працювати результативно в групах, щоб локалізувати, отримати та опрацювати дані для вирішення завдання дослідження та брати відповідальність за організацію періодів роботи; • усвідомлювати важливість отриманих знань з метою здобуття нових фахових умінь, адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; • самостійно підготувати та захистити магістерську роботу на основі власних досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Цифрова картографія Картографічний метод досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Економіка, організація та управління виробництвом. Технологія сучасних виробничих процесів. Обладнання, прилади, обчислювальна техніка, питання автоматизації виробничих процесів. Стандартизація і контроль якості продукції. Заходи підвищення ефективності та продуктивності праці. Питання охорони праці. Екологічні питання охорони довкілля.
Методи та критерії оцінювання: письмовий звіт (70%) і захист практики (30%)
Рекомендована література: 1. Засновницькі документи підприємств, організацій, відомств: (статут, положення доручення, тощо). 2. Ліцензування основної топогеодезичної та картографічної видів діяльності. 3. Основні положення та інструкції (всіх масштабів створення та оновлення топографічних карт і планів. 4. Рекомендовані методи і норми контролю топогеодезичних та картографічних робіт. 5. Положення про порядок організації контролю при виготовленні цифрових карт. 6. Інструкція про умови і правила здійснення аерофотознімальних, топографо-геодезичних, картографічних робіт, кадастрових зйомок суб’єктами підприємницької діяльності, порядок надання ліцензії та контролю за їх дотриманням.