Прикладна фотограмметрія

Спеціальність: Фотограмметрія та дистанційне зондування
Код дисципліни: 7.193.06.O.004
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Лектор: професор Глотов Володимир Миколайович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати теоретичні основи методів наземної фотограмметрії, які застосовуються у прикладній інженерії; - вміти виконувати цифрове знімання споруд і комунікацій на будівельних майданчиках; - знати методи складання та практичного використання фронтальних та інтер'єрних планів споруд; - знати цифрові стереофотограмметричні методи складання планів та визначення об’ємів видобутої породи відкритих гірничо-рудних виробках (кар’єрів); - знати цифрові стереофотограмметричні методи при їх застосуванні у різних галузях науки та техніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Немає
Короткий зміст навчальної програми: Задачі і зміст дисципліни. Історична довідка розвитку прикладної фотограмметрії. Системи координат та випадки знімання у НЦЗ. Формули для визначення просторових координат точок місцевості на знімках. Попередня оцінка точності визначення просторових координат об’єктів при наземному зніманні. Застосування наземного стреофотограмметричного методу у архітектурних обмірах, визначсення деформації споруд та маркшейдерії. Прикладне застосування методів цифрової фотограмметрії в різних галузях науки та техніки.
Методи та критерії оцінювання: • звіти з лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота, контрольна робота (30%) • екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрії. Вид-во «Львівська політехніка», 2019. 2. Катушков В.О. та ін. Прикладна фотограмметрія. – Київ, ІСДО.- 1994. 3. Дорожинський О., Тукай Л. Фотограмметрія. Вид-во «Львівська політехніка», 2008. 4. Інструкція по роботі на ЦФС «Дельта» в програмному середовищі Digitals і Models.

Прикладна фотограмметрія (курсова робота)

Спеціальність: Фотограмметрія та дистанційне зондування
Код дисципліни: 7.193.06.O.006
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Лектор: професор Глотов Володимир Миколайович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати теоретичні основи методів фотограмметрії, які застосовуються у прикладній інженерії; - вміти виконувати знімання споруд і комунікацій на будівельних майданчиках; - знати методи складання та практичного використання фронтальних ті інтер'єрних планів споруд; - знати методи складання планів та визначення об’ємів видобутої породи відкритих гірничо-рудних виробках (кар’єрів); - знати аналітичні методи визначення кількісних параметрів різноманітних архітектурних пам'яток та споруд; - вміти складати плани і карти на ЦФС «Дельта».
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Немає
Короткий зміст навчальної програми: "Цифрове знімання фасадів архітектурних споруд та складання їх фронтальних планів на ЦФС Дельта -2"
Методи та критерії оцінювання: • КР (70%), • підсумковий контроль (30 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (30%).
Рекомендована література: 1. Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрії. Вид-во «Львівська політехніка», 2019. 2. Катушков В.О. та ін. Прикладна фотограмметрія. – Київ, ІСДО.- 1994. 3. Дорожинський О., Тукай Л. Фотограмметрія. Вид-во «Львівська політехніка», 2008. 4. Інструкція по роботі на ЦФС «Дельта» в програмному середовищі Digitals і Models.