Геоінформаційний аналіз

Спеціальність: Фотограмметрія та дистанційне зондування
Код дисципліни: 7.193.06.E.020
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Лектор: ст. викладач Четверіков Борис Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання вимог ГІС-систем до апаратного і системно-програмного забезпечення; • знання загальної процедури створення електронної карти, структури картографічного зображення, методи та інструментарію для нанесення даних на карту; • вміння використовувати тематичне картографування для аналізу даних.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: Загальні положення геоінформаційного аналізу. Аналіз на основі метрики об'єктів. Аналіз просторового розташування. Аналіз атрибутивних даних. Аналіз растрових структур. Геообробка.
Методи та критерії оцінювання: • звіти з лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота, контрольна робота (40%) • екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Колб І.З. Геоінформаційний аналіз: конспект лекцій для студентів магістерського рівня під-готовки спеціальності “Геоінформаційні системи і технології”.- Львів: Видавництво Націо-нального університету "Львівська політехніка", 2013. – 116 с. 2. Бурачек В.Г., Железняк О.О., Зацерковний В.І. Геоінформаційний аналіз просторових да-них: монографія/ ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф.- 2011. - 440 с. 3. Энди Митчел. Руководство по ГИС анализу. – Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.: Пер. с англ. – Киев, ЗАО ЕКОММ Со; Стилос, 2000. – 198 с. 4. Савиных В.П., Цветков В.Я. Геоинформационный анализ данных дистанционного зонди-рования/ М. Картгеоцентр-Геодезиздат, 2001. 228 с. 5. Карнаух Т.О., Ставровський А.Б.. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 76 с.