Нормативно-правове забезпечення професійної діяльності 1

Спеціальність: Фотограмметрія та дистанційне зондування
Код дисципліни: 7.193.06.M.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Лектор: доцент Процик Михайло Теодорович, старший викладач Бабій Любов Вячеславівна.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є висвітлення вимог чинної нормативної бази та практичне опрацювання документів законодавчого регулювання в галузі геодезії та землеустрою, які можуть бути використані при виконанні топографо-геодезичних, фотограмметричних та картографічних робіт
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: ? Здатність навчатися сприймати набуті знання у сфері геодезії, фотограмметрії, землеустрою, картографії та геоінформатики та інтегрувати їх з уже наявними. ? Здатність здійснювати пошук та критично аналізувати інформацію з різних джерел. ? Мати навички розроблення та управління проектами. ? Уміння працювати як індивідуально, так і в команді. ? Відповідальність за якість виконуваної роботи. фахових: ? Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в професійній діяльності; ? знання професійної та цивільної безпеки при виконанні завдань професійної діяльності; ? здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування технічних рішень; ? використання відповідної термінології та форм вираження у професійній діяльності.
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ щодо організації виконання, видів та умов фотограмметричних та геоінформаційних робіт 2. Уміння використовувати інформаційні ресурси науковим чином, з використанням високих стандартів текстового аналізу 3. Уміння виконувати пошук та аналіз інформації щодо законодавства та нормативно-правових актів у сфері регулювання робіт з геоматики з використанням різних джерел 4. Здатність ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди для підготовки і презентації групових проектів. 5. Здатність поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань планування виробничо-господарської діяльності фотограмметричного та геоінформаційного виробництва. 6. Уміння виконувати розрахунок нормативної трудомісткості, вартості фотограмметричних та геоінформаційних робіт та складання кошторисів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Техніко-економічне обґрунтування професійних робіт Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Загальні положення і зміст основних національних нормативно-правових актів України в сфері топографо-геодезичної діяльності. Загальні положення і зміст основних міжнародних нормативно-правових актів в сфері топографо-геодезичної діяльності. Види і умови здійснення топографо-геодезичних, фотограмметричних, картографічних та геоінформаційних робіт. Метрологічне забезпечення робіт. Державний нагляд за проведенням топографо-геодезичної діяльності. Галузі, види, джерела інформації, картографо-фотограмметричні матеріали та режим доступу до них. Допуск до державної таємниці. Організація і нормування праці при здійсненні топографо-геодезичних, фотограмметричних та геоінформаційних робіт. Планування виробничо-господарської діяльності підприємства.
Опис: /
Методи та критерії оцінювання: • Виконання завдань на практичних заняттях, підготовка і презентація групових проектів, виконання та захист контрольної роботи, усне опитування, (75%), • Поточна контрольна робота, підсумковий письмовий контроль (25%).
Критерії оцінювання результатів навчання: /
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: /
Рекомендована література: 1. Конституція України. 2. Топографо-геодезична та картографічна діяльність (законодавча та картографічна діяльність). В 2-х частинах. ч.1.-Вінниця: Антекс, 2000.-408 с., ч.2.-Вінниця: Антекс, 2002.-656с. 3. Земельний кодекс України // ВВР – 2001, № 25 – с.354. (зі змінами на 14.01.2020) 4. Постанова КМУ «Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру» зі змінами від 04.12.2019 5.Закон України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" від 13.04.2020
Уніфікований додаток: /
Академічна доброчесність: /