Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фотограмметрія та дистанційне зондування
Код дисципліни: 7.193.06.O.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Лектор: голова комісії – Хлян Ярослав Васильович, члени комісії: професори Дорожинський Олександр Людомирович, Бурштинська Христина Василівна, Глотов Володимир Миколайович, старший викладач Грицьків Назар Зенонович (секретар ЕК).
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміння доповідати та дискутувати українською та однією з іноземних мов; • здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні обґрунтовані висновки та знання до фахівців та нефахівців; • вміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Дослідницька практика за темою магістерської роботи; • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Обґрунтування актуальності, мети та завдань магістерської кваліфікаційної роботи. Аналіз існуючих досліджень та висвітлення теоретичних основ обраної тематики роботи. Технологічна схема проведення досліджень. Характеристика вхідних даних. Алгоритми вирішення завдань роботи. Оцінка якості отриманих результатів. Висновки.
Методи та критерії оцінювання: державна атестація
Рекомендована література: 1. Стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти СВО ЛП 03.13. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій. Львів: НУ «ЛП», 2019. 37 с. 2. Стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти СВО ЛП 03.14. Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до опублікування у періодичних наукових виданнях в університеті. Львів: НУ «ЛП», 2019. 26 с. 3. Методика підготовки кваліфікаційної роботи магістра: навчально-методичний посібник/ Л.Л. Сушенцева, Ю.М. Козловський, І.С. Колодій – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2018. – 88с.