Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фотограмметрія та дистанційне зондування
Код дисципліни: 7.193.06.O.015
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Лектор: Дорожинський Олександр Людомирович, Бурштинська Христина Василівна, Глотов Володимир Миколайович, Іванчук Олег Михайлович, Колб Ігор Захарович, Процик Михайло Теодорович, Четверіков Борис Володимирович,. Грицьків Назар Зенонович, Бабій Любов Вячеславівна, Кузик Зоряна Остапівна, Шевчук Володимир Миколайович, Поліщук Богдан Васильович, Бабушка Андрій Васильович, Марусаж Христина Іванівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; • Формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті; • Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо сучасного стану справ та новітніх технологій, основ економіки та управління проектами, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов, проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у галузі фотограмметрії та дистанційного зондування; • Використовувати інформаційні ресурси науковим чином, з використанням високих стандартів текстового аналізу, інструменти інших гуманітарних, природничих та точних наук за необхідності вирішення задачі дослідження; • Планувати та завершувати наукові дослідження згідно з визначеними часовими рамками.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дослідницька практика за темою магістерської роботи
Короткий зміст навчальної програми: Вибір тематики досліджень. Отримання завдання. Складання плану досліджень. Аналіз сучасного стану справ за обраною тематикою, опрацювання літературних та інтернет джерел. Виконання експериментальних робіт. Проведення економічних розрахунків. Формування висновків досліджень. Оформлення пояснювальної записки магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль керівником роботи
Рекомендована література: 1. Спеціалізовані навчальні підручники, посібники, монографії. 2. Нормативні та інструктивні довідники. 3. Галузеві науково-технічні праці вітчизняних та закордонних авторів.