Методи наукових досліджень

Спеціальність: Космічна геодезія
Код дисципліни: 7.193.07.E.017
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Лектор: к.т.н. Лук'янченко Ю. О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання емпіричних та теоретичних методів досліджень. 2. Знання сучасних Інтернет порталів, які надають геодезичні дані. 3. Вміння візуалізувати великий масив даних. 4. Знання методів інтерполяції та апроксимації. 5. Вміння користуватись програмним забезпеченням GMT.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Референцні системи в геодезії
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Методи наукових досліджень» дає відомості щодо використання емпіричних та теоретичних методів дослідження. Надає інформацію про використання основних геодезичних інтернет порталів, за допомогою яких можна отримати різноманітні геодезичні дані. В курсі вивчаються методи представлення даних як на площині, так і в просторі, що дозволяє наглядно представити інформацію та на основі цього робити певні висновки. В курсі дисципліни присутнє ознайомлення із програмним забезпеченням GMT, що значно розширює практичні можливості проведення досліджень та інтерпретації отриманих результатів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: захист лабораторних робіт, поточні тестові завдання. Підсумковий контроль: екзамен
Рекомендована література: 1. Белуха М.Т. Основи наукових досліджень.-К.: Вища шк., 1997.-271 с. 2. National Oceanic and Atmospheric Administration. Електронний ресурс: https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/ . 3. EUREF Permanent GNSS Network. Електронний ресурс: https://www.epncb.oma.be/.