Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Космічна геодезія
Код дисципліни: 7.193.07.O.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Лектор: голова комісії – Горшков Сергій Опанасович, члени комісії: професори Заблоцький Федір Дмитрович, Савчук Степан Григорович, доцент Цюпак Ігор Михайлович, доцент Янків-Вітковська Любов Миколаївна, асистент Доскіч Софія Василівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої. 2. Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі геодезії та землеустрою. 3. Формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. 4. Вести бесіду та дискусію українською та однією з іноземних мов. 5. Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення. 6. Критично оцінювати результати науково-прикладної діяльності. 7. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою, польською). 8. Здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. 9. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні обґрунтовані висновки та знання до фахівців, нефахівців та осіб, які навчаються. 10. Здатність самостійно підготувати та захистити магістерську роботу на основі власних досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Практика за темою магістерської роботи; Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Обґрунтування актуальності, мети та завдань магістерської кваліфікаційної роботи. Аналіз існуючих досліджень та висвітлення теоретичних основ обраної тематики роботи. Технологічна схема проведення досліджень. Характеристика вхідних даних. Алгоритми вирішення завдань роботи. Оцінка якості отриманих результатів. Висновки.
Методи та критерії оцінювання: Державна атестація
Рекомендована література: 1. Збірник нормативних документів національного університету “Львівська політехніка”. Львів: Видавництво ЛП, 2013. – 804 с. 2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Видавництво ЛП, 2020. – 39 с.