Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Космічна геодезія
Код дисципліни: 7.193.07.O.015
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Вища геодезія та астрономія
Лектор: Заблоцький Федір Дмитрович, Третяк Корнилій Романович, Двуліт Петро Дмитрович, Савчук Степан Григорович, Цюпак Ігор Михайлович, Паляниця Богдан Борисович, Янків-Вітковська Любов Миколаївна, Савчин Ігор Романович, Лук`янченко Юрій Олександрович, Джуман Богдан Богданович, Серант Оксана Володимирівна, Доскіч Софія Василівна.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Планувати та завершувати наукові дослідження, використовувати результуючі компетентності для підготовки й виконання плану досліджень згідно з визначеними часовими рамками. 2. Формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. 3. Планувати та завершувати курсові та магістерську роботи, використовувати результуючі компетентності для підготовки й виконання плану досліджень. 4. Використовувати інформаційні ресурси науковим чином, з використанням високих стандартів текстового аналізу. 5. Пошук та аналіз інформації з різних джерел і проведення дослідницької роботи. 6. Виконувати відповідні експериментальні дослідження застосовуючи дослідницькі навички за професійною тематикою. 7. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 8. Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення. 9. Критично оцінювати результати науково-прикладної діяльності. 10. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою, польською). 11. Здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, навчатись впродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержане навчання і професійну діяльність. 12. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 13. Здатність самостійно підготувати та захистити магістерську роботу на основі власних досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Практика за темою магістерської роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Вибір тематики досліджень. Отримання завдання. Складання плану досліджень. Аналіз сучасного стану справ за обраною тематикою, опрацювання літературних та інтернет джерел. Виконання експериментальних робіт. Проведення економічних розрахунків. Формування висновків досліджень. Оформлення пояснювальної записки магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Виконання досліджень із застосування сучасного програмно-технічного забезпечення. Поточний контроль виконується керівником дослідження.
Рекомендована література: 1. Спеціалізовані навчальні підручники, посібники, монографії. 2. Нормативні та інструктивні довідники. 3. Галузеві науково-технічні праці вітчизняних та закордонних авторів.