Культурна спадщина і соціальна відповідальність

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.002
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: кандидат історичних наук Курдина Юлія Михайлівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: розглянути явище соціальної відповідальності у сфері культурної спадщини; простежити особливості реалізації цієї відповідальності державою, бізнесом, місцевими громадами та окремими людьми; показати шляхи та можливості, які можуть стати кейсами для майбутніх фахівців у сфері культурної спадщини. Ця дисципліна стимулює розвиток у студентів критичного мислення і аналізу та адекватної оцінки історико-культурної інформації, мотивації та самоідентифікації особистості на основі пізнання культурної спадщини.
Завдання: загальні компетентності: ЗК6. Здатність визначати й осмислювати вплив соціального, культурного, політичного і етичного контекстів, умов та чинників у професійній діяльності. фахові компетентності: СК1. Здатність діяти соціально-відповідально і свідомо відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної, пам’яткохоронної та туристичної галузей.
Результати навчання: • Здатність продемонструватии розуміння впливу соціокультурних і політичних чинників на стан та розвиток професійної галузі; • Ефективно здійснювати взаємодію із громадськістю в рамках актуалізації матеріальної і нематеріальної культурної спадщини; • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи й поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи професійної комунікації Охорона культурної спадщини і сталий розвиток суспільства
Короткий зміст навчальної програми: Охорона культурної спадщини залишається найбільш проблемним напрямом діяльності у сфері культури, оскільки її об’єкти – є найбільш вразливими щодо зовнішніх деструктивних впливів і досить часто знаходяться на перетині протилежних інтересів держави як головного суб’єкта збереження культурної спадщини, і зацікавлених громадських організацій та рухів, з одного боку, та суб’єктів господарчої діяльності – з іншого. Тим не менше, таке явище як соціальна відповідальність вже не одне десятиліття тісно пов'язане із збереженням та популяризацієї культурної спадщини. Якщо в минулому це проявлялось у меценатстві та законодавстві окремих держав, то в XXI ст. реалізація соціальної відповідальності розширилась завдяки громадським інституціям, різноманітним грантовим програмам, діяльності окремих закладів чи активістів. Тому в процесі вивчення навчальної дисципліни розглядатимуться різні прояви соціальної відповідальності: державна, корпоративна та особиста - в історичній ретроспективі та з конкретними прикладами; обговорюватиметься значення соціальної відповідальності для забезпечення сталого розвитку суспільства; аналізуватимуться можливості музеїв та публічних істориків у цій царині. Окрім того, студентам запропоновано виконати індивідуальне науково-дослідне завдання як практичне втілення соціальної відповідальності у справі збереження культурної спадщини.
Опис: Теоретичні засади соціальної відповідальності; Особиста, корпоративна та державна соціальна відповідальність у сфері культурної спадщини; ЮНЕСКО та культурна спадщина; Нематеріальна культурна спадщина; Соціальна відповідальність та цифрова культурна спадщина; Музеї та їх роль в збереженні і популяризації культурної спадщини; Публічна історія як інструмент захисту пам`яток ітсорії та культури.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (екзамен).
Критерії оцінювання результатів навчання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (40 за відповіді на заняттях, 5 -за презентацію); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен). Робота на заняттях: Доповідь - максимум 3 бали. Критерії: - якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Рецензування, опонування на занятті - максимум 2 бали (вміння опонувати та рецензувати; вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії). Презентація проекту з актуалізації маловідомих об'єктів культурної спадщини - 5 балів. Критерії: – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал; - загальне оформлення візуального ряду; -творчий підхід до подачі інформації; -логічність і послідовність викладу матеріалу; -залучення достатньої кількості джерел інформації.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Економіка спадщини: посібник для малих громад / О.Федорович, К.Рубановський. ТОВ «Знати про Карпати». – Івано-Франківськ: ТОВ «Знати про Карпати», 2019. – 120 с. 2.Історично-культурна спадщина малих міст Західної України як об’єкт наукового аналізу: Монографія /За наук. ред. д.ф.н. проф. Довганя А.О. - Тернопіль, 2016. - 247с. 3.Культурна спадщина в контексті «Зводу пам’яток історії та культури України» / відп. Ред. Кот С.І. — К.: Інститут історії України, 2015. — 486 с. 4. Культурна спадщина і соціальна відповідальність: навчальний посібник / Ю.М. Курдина, О.М. Годованська, О.Б. Ганусин. – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2022. – 200 с. 5.Культурна спадщина України: інноваційні підходи та сталий розвиток: Навчальний посібник / П. В. Вербицька, І. І. Гнідик, О. М. Годованська, Ю. М. Курдина, А. З. Салюк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 148 с. 6.Маленков Р. Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні /Роман Маленков. – К.: Комора, 2021. – 240 с. 7.Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний досвід для України: монографія / за заг.ред. Н. М. Драгомирецької. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. – 238 с. 8.Управління місцевою культурною спадщиною в Україні: огляд державної політики, джерел та моделей фінансування: Біла книга / упоряд. Л. Кривецька. – Львів: Лабораторія міського простору, 2019. – 55 с. 9.Andriukaitiene R., Vveinhardt J., Zukauskas P. Management Culture and Corporate Social Responsibility. – London: IntechOpen, 2018. – 433 pp. 10.Dallen J. T. Cultural Heritage and Tourism: An Introduction. - Bristol: Channel View Publications, 2020. – 576 s. 11. Starr F. Corporate Responsibility for Cultural Heritage: Conservation, Sustainable Development, and Corporate Reputation. – New York: Routledge, 2013 - 229 pp.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).