Історія та основи музейної справи

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.006
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: д. і. н. Муравська С. В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен засвоїти та виявляти знання з приводу: — основні положення закону України «Про музеї та музейну справу»; — напрямки музейної діяльності; — види експозиційних матеріалів та етапи науково-експозиційної роботи; — методику та визначальні етапи створення музейних експозицій в основних профільних групах музеїв; — основи музейного маркетингу та менеджменту; — етапи розвитку музейної справи в Україні; — зміст фондів найбільших музеїв та заповідників України; Підготовлений фахівець повинен вміти: орієнтуватись у науковій та періодичній музеєзнавчій літературі із актуальних проблем дисципліни; мати навички складання тематико-експозиційного плану музею; пояснювати форми та напрями музейного менеджменту та інформаційних новацій; пояснювати специфіку діяльності музеїв в контексті їхнього профілю; визначати особливості основних напрямів роботи музеїв; використовувати знання про історію музейної справи в Україні для популяризації її культурних здобутків; уміти досліджувати і популяризувати історико-культурну спадщину уміти актуалізувати та презентувати культурний продукт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія музеїв світу і музейний туризм, Основи пам’яткознавства, Історія та теорія мистецтва
Короткий зміст навчальної програми: Музеєзнавство як наукова дисципліна. Класифікація та видова різноманітність музеїв. Напрямки роботи музеїв та їхня характеристика. Музейний маркетинг та менеджмент. Розвиток музейної справи в Україні. Сучасна діяльність музейних закладів в державі.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен).
Рекомендована література: 1. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. – К.: Альтпрес, 2007. 2. Вайдахер Ф.Загальна музеологія: Посібник / Перекл. З нім. В.Лозинський, О.Лянг, Х.Назаркевич. – Львів: Літопис, 2005. 3. Бережнюк Т. Особливості та специфіка побудови інтерактивних музейних експозицій. Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies. I S S U E 1 (2018). http://museum-monument.knukim.edu.ua/article/view/147560/158482 4. Маньковська Р. Музейна справа в Україні: теоретичні, практичні та антропологічні виміри історичного досвіду (1920-ті рр. – початок ХХІ ст. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук / Інститут історії України НАН України. Переяслав-Хмельницький, 2017. 518 с. https://phdpu.edu.ua/images/%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%90%20%D0%94%2027.053.01/01122017/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81_%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86i%D1%8F.pdf 5. Муравська С.В. Музейні заклади у системі вищої освіти Західної України на тлі світових тенденцій / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Львів: Манускрипт, 2018. 244с. 6. Museum Theory. The International Handbooks of Museum Studies, ed. Sharon Macdonald and Helen Rees Leahy, 2015. 7. Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство. – К.: Знання, 2008. 8. Смаглій К.Європейський досвід реформування музейної сфери: уроки для України. Будуємо нову Україну. Збірник конференції (26 –27 листопада 2014 р., м. Київ). Київ: Видавничий дім Києво-Могилянська академія", 2015 С. 138–154. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4581/Smahliy_Yevropeys%27kyy_dosvid.pdf?sequence=1&isAllowed=y (10.12.2017). 9. Музеї: менеджмент, освітня діяльність / Упорядник і науковий редактор перекладу з нідерландської. – Львів: Літопис, 2009. – 223 с 10. Шидловський І. В. Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 112 с. (Серія «Біологічні Студії»).