Давня та середньовічна історія України

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.001
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н., доц. Мельник Р.П.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни створення сприятливих умов для особистісного розвитку особистості студентів у процесі формування активної громадянської позиції і почуття відповідальності у суспільстві. Курс має потенційні можливості стати чинником примирення різних моделей історичної пам’яті, засобом конструктивного суспільного діалогу про минулі та сучасні проблеми суспільного розвитку, інтеграції та консолідації українського суспільства. Ця дисципліна стимулює розвиток у студентів критичного мислення і аналізу та адекватної оцінки історико-культурної інформації, мотивації та самоідентифікації особистості на основі пізнання історії, культурної та наукової спадщини суспільства.
Завдання: Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; - Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухомої активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Результати навчання: - система знань про окремі аспекти давньої та середньовічної історії України та практичних навичок для роботи з історичним джерелом; - знання про проблемні, дискусійні та дражливі сторінки історії України; - ознайомлення з найновішими поглядами істориків та дослідників щодо дискусійних питань давньої та середньовічної історії України. - вміння самостійно вивчати проблемні питання давньої та середньовічної історії України, звертаючись до першоджерел; - формування активної громадянської позиції і почуття відповідальності у суспільстві; - навички опрацювання історіографії з окремих проблем давньої та середньовічної історії України; - навики критичного мислення і аналізу та адекватної оцінки історичної інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: шкільний курс з історії України
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з хронологічними межами та особливостями давньої та середньовічної історії України; місцем розташування найдавніших слов’янських племен, причинами і самим процесом їх розселення та диференціацію; засвоєння причин виникнення, занепаду та історичного значення Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Козацької держави для формування і розвитку української нації.
Опис: Мета вивчення навчальної дисципліни створення сприятливих умов для особистісного розвитку особистості студентів у процесі формування активної громадянської позиції і почуття відповідальності у суспільстві. Курс має потенційні можливості стати чинником примирення різних моделей історичної пам’яті, засобом конструктивного суспільного діалогу про минулі та сучасні проблеми суспільного розвитку, інтеграції та консолідації українського суспільства. Ця дисципліна стимулює розвиток у студентів критичного мислення і аналізу та адекватної оцінки історико-культурної інформації, мотивації та самоідентифікації особистості на основі пізнання історії, культурної та наукової спадщини суспільства.
Методи та критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування, презентації, відповіді усні та письмові та одна контрольна робота) підсумковий контроль – 60 балів (письмовий іспит).
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. рецензування, опонування 3 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. доповнення 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. експрес –опитування 0,5 – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації. Індивідуальне завдання на тему: «Історія моєї родини на тлі культурно-історичних процесів ХХ –початку ХХІ ст.» 10 1) Повнота викладу – актуальність, інформативна новизна; охоплення аналізом більше трьох поколінь своєї родини (по батьківській чи материнській лінії), відстеження змін кожного покоління, ідентичності, досвіду, цінностей, способів прийняття рішень родинної ваги; що саме і чому мало формуючий вплив на Ваше покоління, завдяки чому Ви відрізняєтесь від своїх батьків (вага в оцінці завдання – 2 балів). 2) Аналіз – глибина, переконливість та послідовність аргументів, вміння правильно аналізувати і порівнювати факти, в яких Ваші родинні історії накладаються на події в історії свого народу (вага в оцінці завдання – 2 балів). 3) Стиль викладу – текст має бути авторським, автентичним, без елементів плагіату та копіювання чужих текстів. Необхідно добре сформулювати дослідницькі питання, факти подати у вигляді живої, цікавої, логічної розповіді. Зробити короткий і чіткий підсумок (вага в оцінці завдання – 3 балів). 4) Джерельна база – спробуйте залучити до написання, як більше джерельного матеріалу. Йдеться, як про усну бесіду з родичами та знайомими, так і про писемні джерела (листи, щоденники, спогади, свідоцтва про народження, шлюб, фото матеріали, документи про якусь діяльність – трудова книжка, членський квиток якоїсь організації, військовий квиток, документи про призначення на роботу, посаду, газети де висвітлено діяльність родичів тощо). Також можете користуватись книгами з історії рідного села, містечка чи міста, де можливо є згадки про представників Вашої родини (вага в оцінці завдання – 3 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Бойко О. Історія України: навчальний посібник. – Київ, 2005; Історія України. Неупереджений погляд / Петровський В.В. та інші. - Харків, 2007 Історія України. Неупереджений погляд / Петровський В.В. та інші. - Харків, 2007; Історія України та її державності: Навчальний посібник / За редакцією Дещинського Л.Є. – Львів, 2005; Історія України / Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів, 2002; Литвин В. Історія України: Підручник. – Київ, 2006; Історія українського козацтва. У 3-х т. - К., 2005-2008 Чухліб Т.В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи. 1663-1713.-К., 2004.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).