Основи професійної комунікації

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.007
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Вербицька П.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -Здатність здійснювати основні стратегії професійної комунікації; -Уміння ефективно здійснювати взаємодію із музейною аудиторією та громадськістю в рамках комунікативного поля професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи екскурсійної діяльності в музейній, пам’яткоохоронній і туристичних галузях. Культурна спадщина та туристичний потенціал Львова. Культурна спадщина і соціальна відповідальність.
Короткий зміст навчальної програми: закономірності та специфіка комунікативного процесу у соціально-професійній діяльності; основні поняття і стратегії ділової професійної комунікації, що відповідають запитам інформаційного суспільства; психологічні механізми сприйняття у соціальній та професійній комунікації; перцептивна, інтерактивна та комунікативна складові комунікативного процесу; особливості вербальної та невербальної комунікації; форми та методи ділового та професійного спілкування; зміст і практична актуалізація комунікації у сфері музеєзнавства, пам’яткознавства і культурного туризму.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен).
Рекомендована література: Вербицька П. В. Музей як комунікативний та освітній простір: навчальний посібник / П. В. Вербицька, Р. Е. Пасічник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 232 c. ВЕРБИЦЬКА, Поліна Василівна. Сучасна парадигма музейної комунікації. In: Історико-культурна спадщина: проблеми збереження і популяризаці: тези IV Міжнародної науково-практичної конференції. 2017. p. 22-24. ПОГОРЄЛОВА, Інна Сергіївна. Культурна спадщина як складова культурної політики Європейського Союзу. 2018. РОМАНОВА, Ірина. Професійна комунікація: загальна характеристика. 2018. ШИПОТА, Г. Є. Трансформація інформаційного забезпечення професійної комунікації фахівців в умовах розвитку медіакультури. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 2016, 4: 97-104. ЧАГРАК, Наталія Ігорівна; ГРИТЧУК, Галина Василівна. Міжкультурна комунікація як компонент порфесійної компетентності фахівця сфери туризму. 2019. РУСУЛ, О. В. Міжетнічна комунікація в умовах культурної глобалізації: міжнародний аспект. Гілея: науковий вісник, 2019, 143 (2): 134-137. Shamne, N. L., Milovanova, M. V., & Malushko, E. Y. (2019, March). Cross-cultural professional communication in the context of globalization. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 483, No. 1, p. 012081). IOP Publishing. Pope-Ruark, R. (2019). Design thinking in technical and professional communication: Four perspectives. Journal of Business and Technical Communication, 33(4), 437-455. Schreiber, J., & Meloncon, L. (2019). Creating a continuous improvement model for sustaining programs in technical and professional communication. Journal of Technical Writing and Communication, 49(3), 252-278. McKee, H. A., & Porter, J. E. (2017). Professional communication and network interaction: A rhetorical and ethical approach (Vol. 33). Taylor & Francis. Condruz-Bacescu, M. (2020). Professional communication in companies. Journal of Languages for Specific Purposes, 7, 43-55.