Нова і новітня історія України

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.008
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н., доцент Хома І.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння уроків минулого та його критичне осмислення; виховання державницьких позицій; формування історичної пам’яті та критичного мислення
Завдання: Здатність до пошуку, опрацювання та критичного аналізу інформації з різних джерел; Здатність самостійно здійснювати наукові пошуки в архівах
Результати навчання: - Здатність продемонструвати розуміння впливу соціокультурних і політичних чинників на стан та розвиток професійної галузі; - Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання завдань спеціальності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Давня та середньовічна історія України Нова та новітня історії України (курсова робота)
Короткий зміст навчальної програми: Навчальний курс передбачає вивчення громадських, політичних, соціально-економічних, адміністративних, військових, державотворчих та культурних процесів на українських землях з останньої чверті XVIII – початку ХХІ ст.
Опис: Адміністративна політика росії на українських землях в останній третині XVIII – на початку XIX ст. Приєднання Галичини та Буковини до складу Австрійської імперії в останній третині ХVІІІ ст. Соціально-економічне становище на українських землях в складі росії Громадсько-політичні рухи на українських землях в російській імперії Соціально-економічне становище на західноукраїнських землях Українські національні процеси на західноукраїнських землях (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) Освітні, наукові та культурні процеси на українських землях (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) Український та інші національні рухи в 1860-1880-х роках Громадсько-політичне життя Західної України 1860–1880-х років Соціально-економічні та адміністративно-політичні реформи 1860-1914-ті у росії Соціально-економічне життя в Західній Україні в другій половині ХІХ на початку ХХ ст. Український суспільно-політичний рух в Західній Україні (1890-1914 рр.) Український суспільно-політичний рух в росії (1890-1914 рр.) Освітні, наукові та культурні процеси на українських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Українські землі в роки Першої світової війни Українська національна революція 1917-1921 роки. Утвердження та розвиток УСРР (1917 - 1939) Політичне та соціально-економічне становище західноукраїнських земель у 1920-1930 роки Українське політичне та громадське середовище в еміграції Друга світова війна УРСР в другій половині 1940-х та першій половині 1980-х Вихід з СРСР та початок творення незалежної, демократичної європейської держави
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен).
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. рецензування, опонування 3 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. доповнення 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. експрес –опитування 0,5 – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації. Індивідуальні самостійні роботи (дві роботи) Кожна по 5балів – структура (вступ, один-два пункти плану, висновки,список використаної літератури та джерел, обсяг змістовної частини до 5 сторінок); - якість джерел інформації та змісту роботи; - рівень самостійності та глибина осмисленості вступу та висновків; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Акруша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів: історія України ХІХ ст. Львів, 2016. Грицак Я. Нариси історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. Київ, 2019 Плохій С. Брама Європи: історія України від скіфських воєн до незалежності. Харків, 2016. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Київ: Критика, 2006. Історія України: суспільство, культура, державність: навч. посіб. / Вербицька П.В., Лисейко Я.Б., Хома І.Я., Банах В.М., Кузьмин Р.Я. Львів, 2019. Хома І. Євген Коновалець. Історія нескорених. Харків, 2016.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).