Історія та теорія мистецтва

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.012
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.арх., доцент Бойко Христина Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія та теорія мистецтва» студент повинен: знати: основні стильові напрями розвитку світового мистецтва; термінологію історії мистецтва та архітектури та основні історичні етапи розвитку світового мистецтва та архітектури і світоглядні характеристики їх становлення; характерні риси архітектури, скульптури, живопису, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва країн Європи від найдавніших часів до сьогодення; основні твори та визначних митців різних часових та стилістичних періодів різних країн Європи. вміти: застосовувати відповідні теоретичні знання для аналізу творів мистецтва та історичних пам’яток за стилістичними на віковими ознаками; ідентифікувати найважливіші пам’ятки мистецтва та архітектури й запам’ятати їх атрибуцію; вміти виявляти архетипні структури, повторювальні теми в творах мистецтва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: № з/п Попередні навчальні дисципліни (пререквізити) 1. Історія та культура Європи 2. Археологія України Супутні і наступні навчальні дисципліни (кореквізити) 1. Історія та культура Європи 2. Науково-дослідна робота музеїв 3. Основи пам’яткознавства 4. Атрибуція та експертиза історико-культурних пам’яток 5. Спеціальні історичні дисципліни 6. Історія музеїв світу
Короткий зміст навчальної програми: Курс лекцій має на меті дати студентам основні знання з теорії візуального мистецтва, починаючи від генеральної ієрархії видів та жанрів, включаючи аналітичний розгляд тектонічних структур об’ємно- просторових творів, а також декоративної та зображально-пластичної композиції. Спрямований на формування у студентів базових знань з теорії мистецтва. У процесі вивчення дисципліни висвітлюються історичні етапи генезису первісного мистецтва, його розвитку у наступні епохи Стародавнього світу та Середньовіччя, аж до Новітнього часу. Лекційний курс включає найважливіші пам’ятки світової архітектури, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, скульптури. Викладання історії української архітектури і мистецтва проводиться синхронно із висвітленням історико-мистецьких процесів світової художньої культури. Практичні заняття мають на меті виробити у студентів практичні навички систематизації, аналізі самостійно зібраної інформації з історії мистецтва, виробити початкові практичні навички у визначенні стилістики творів мистецтва та їх атрибутації.
Методи та критерії оцінювання: Навчальні результати студентів з дисципліни «Історія та теорія мистецтв” у 2 семестрі оцінюються за наступними критеріями: • активність самостійної поза аудиторної роботи у ВНС в опрацюванні запропонованого теоретичного матеріалу; • тестування у ВНС; • виконання варіанту індивідуального завдання-мультимедійної презентації та її захист; Таким чином, навчаючись протягом навчального семестру, студент може набрати 100 балів, а саме: • 30 балів за результатами виконання запропонованих тестових завдань у ВНС та за володіння термінологією курсу; • 30 балів за самостійне виконання мультимедійної презентації; • 10 балів презентування та публічний захист мультимедійної презентації; • 30 екзамен Таким чином, студент отримує суму балів (максимально 100 балів), що об’єктивно відображає рівень його знань з дисципліни «Історія та теорія мистецтва» 30+(30+10) +30=100.
Рекомендована література: Базова 1. Большая историческая энциклопедия древностей.- Прага, 1980. 2. Всеобщая история искусств. В 6-ти томах. Под. ред. Чегодаева А.Д.– М., 1966. 3. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т.СПб: Лита, 2001. 4. Гомбрих. История искусств. – М.,1998. 5. Кес Д. Стили мебели. – Будапешт, 1981. 6. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво у 3-ьох томах.- Львів, 2003-2008. 7. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству од античности до современности/ Пер. с нем. – М.:БММАО, 2005. - 528с. 8. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво (терміни і поняття) К. 2002. 9. Тимофієнко В.І. Нариси всесвітньої історії архітектури: В 4-х т./ Володимир Іванович Тимофієнко; За ред. В. Єжов.– К. : КНУБА, 2000. 10. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь: Иллюстрованная энциклопедия в 3- х томах.- М.: Изд-во ЭКСМО- Пресс, 2000. 11. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен. - М. Искусство, 1982. - 578с. 12. Анучина Л.В. Культура Сходу (давні цивілізації і середньовіччя)/ Л.В. Анучина — X.: Регіон-інформ, 2005. — 152 с. 13. Шевнюк О.Л. Історія мистецтв: навчальний посібник/ О.Л. Шевнюк.- К.: Освіта України, 2015.- 449 с. 14. Бойко Х. Дослідницькі проекти для вивчення архітектури і мистецтва окремих етнічних груп у контексті загального розвитку мистецтва України // Дизайн та основи архітектури: матеріали і тези всеукраїнської наукової конференції до 145-річчя кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури НУ "Львівська політехніка", 28 грудня 2017 р., Львів. – 2017. – C. 74–75. 15. Бойко Х. С., Бойко М. Б. Презентування, поширення та популяризація єврейської історико-культурної спадщини у просторі сучасного музею (на прикладі польського досвіду) // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2018. – Вип. 35. – С. 357–372. 16. Бойко Х. С., Радомська В. Р. Науково-реставраційна практика у збереженні декоративно-монументального мистецтва // Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство : матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня 2019 р., Київ. – 2019. – C. 130–131. 17. Франків Р. Б., Бойко Х. С. Ідилічні сюжети у творенні наративів модерних націй на прикладі німецького, єврейського та українського живопису// Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2021. – № 2. – С. 159–164. 18. Бойко Х. "Архітектурні мотиви у традиційному мистецтві євреїв XVI - першої чверті XX ст." //Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2021. – Вип. 45. – С. 4–11. 19. Клименюк Т. М. Історія архітектури Стародавнього світу: підручник / Т. М. Клименюк, Х. С. Бойко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 256 c. Допоміжна 1. Аверинцев С. Древние цивилизации / С. Аверинцев. — М., 1989. 2. Афанасьева В. Искусство Древнего Востока / В. Афанасьева. — М., 1977. 3. Боннар А. Греческая цивилизация / А. Боннар. — Т. 1—2. — М., 1958—59. 4. Вейнберг И. Человек в культуре Ближнего Востока / И. Вейнберг. — М., 1986. 5. Виппер Б. Искусство Древней Греции / Б. Виппер. — М., 1972. 6. Гріманова І. Історія архітектури і містобудування Античного світу / І. Гріманова, А. Гріманов, М. Сисойлов. — Д., 2006. 7. Гріманова І. Історія архітектури і містобудування Стародавнього світу / I. Гріманова, M. Сисойлов. — Д., 2006. 8. История зарубежного искусства / под ред. М. Кузьминой, Н. Мальцевой. — М., 1983. 9. Клочков И. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время / И. Клочков. — М., 1983. 10. Колпинский Ю. Искусство Эгейского мира и Древней Греции / Ю. Колпинский. — М., 1970. 11. Конрад Н. Запад и Восток / Н. Конрад. — М., 1972. 12. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима / К. Куманецкий. — М., 1990. 13. Матье М. Во времена Нефертити / М. Матье. — М., 1965. 14. Матье М. Искусство Древнего Египта / М. Матье. — М., 1970. 15. Мириманов В. Искусство и миф. Центральный образ картины мира / В. Ми- риманов. — М., 1997. 16. Михаловский И. Архитектурные формы античности / И. Михаловский. —М., 2006. 17. Померанцева Н. Эстетические основы искусства Древнего Египта / Н.Померанцева. — М., 1985. 18. Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. — К., 1998. 19. Пучков А. Парадокс античности / А. Пучков. — К., 1998. 20. Розин В. Культурология / В. Розин. — М., 1999. 21. Сапронов П. Культурология / П. Сапронов. — СПб., 1998. 22. Соколов П. Искусство Древнего Рима / П. Соколов. — М., 1971. 23. Соколов Г. Римский скульптурный портрет / Г. Соколов. — М., 1983. 24. Таруашвили Л. Искусство Древней Греции: словарь / Л. Таруашвили. — М.,2004. 25. Тейлор Э. Первобытная культура / Э. Тейлор. — М., 1989. 26. Тимофієнко В. Історія архітектури Стародавнього світу / В. Тимофієнко. —К., 2006. 27. Целлар К. Архитектура страны фараонов / К. Целлар. — М., 1990. 28. Чубова А. Древнеримская живопись / А. Чубова. — М., 1967. 29. Шуринова Р. Искусство Древнего Египта / Р. Шуринова. — М., 1972. 30. Тимофієнко В. Історія архітектури Стародавнього світу / В. Тимофієнко. —К., 2006. Навчально-методичне забезречення 1. Стрічкові та сітчасті орнаменти. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів першого курсу базового напряму «Мистецтво» спеціальності 8.020210 «Дизайн» / Укл. Крамарчук Х.П, Білінська О.Б, Челомбітько О.І. Львів, 2007.— 60 с. 2. Архітектурні замальовки. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Історія української архітектури» для студентів базового напряму 6.060102 «Архітектура» / Укл. І.А.Дида, Г.П.Петришин, Т.Є.Казанцева.- Вид-во Львівської політехніки, 2011.- 88 с. Інформаційні ресурси Електронний навчально-методичний комплекс «Історія та теорія мистецтва» для студентів I курсу ІГСН першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 027 «Музейна пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм» денної форми навчання. Укладач: доц. к.арх. Бойко Х.С. https://vns.lpnu.ua/user/view.php?id=8044&course=7082 1. https://www.youtube.com/user/AlexNikx/videos?view=0&sort=da&flow=grid 2. http://all-art.org/ 3. http://www.all-art.org/artists-a.html