Основи екскурсійної діяльності в музейній, пам'яткоохоронній і туристичній галузях

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.013
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: д. і. н. Муравська С. В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: o основні теоретичні проблеми екскурсійної діяльності; o динаміку історичного процесу, закономірності розвитку історії екскурсійної справи; o особливості проведення і підготовки екскурсій в різні історичні періоди; o специфіку розвитку екскурсійної справи України; o особливості екскурсійної методики; o термінологічний апарат екскурсознавства; o головні проблеми музейних, пам’яткоохоронних установ та туристичних організацій у сфері екскурсійної діяльності на сучасному етапі. Студент повинен уміти: • володіти науковою термінологією; • розуміти суть процесів, що відбулися в минулому й відбуваються нині в екскурсійній діяльності музейних, пам’яткоохоронних та туристичних організацій в Україні; • знаходити й критично аналізувати потрібну інформацію з тематики екскурсійної діяльності, застосовувати набуті знання для покращення екскурсійної роботи музейних, пам’яткоохоронних установ та туристичних організацій; • організовувати та планувати екскурсійну діяльність; • готувати контрольний та індивідуальний тексти екскурсії; • розробляти та проводити екскурсії; • складати технологічну карту екскурсії; • здійснювати екскурсійне обслуговування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія та основи музейної справи, Основи пам’яткознавства, Історія туризму.
Короткий зміст навчальної програми: Екскурсії в системі рекреаційної діяльності. Теорія екскурсійної діяльності. Розвиток екскурсійної справи в Україні. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку екскурсійних послуг. Методика підготовки та проведення екскурсії. Професійна кваліфікація та основи спеціалізації екскурсовода. Правове регулювання екскурсійної діяльності. Маркетинг та менеджмент екскурсійної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 50 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 50 балів (диференційований залік).
Рекомендована література: В. Бабарицька, А.Короткова, О.Малиновська. — К.: Альтерпрес, 2007. — 464 с. 2. Верес К. О. Інноваційні технології в екскурсійному супроводі / К. О. Верес // Сборник научных трудов SWorld. – 2014. – Вып. 2, Т. 34. - С. 29-34. 3. Долженко Г. П. Экскурсионное дело: учебное пособие / Г. П. Долженко. Москва — Ростов-на-Дону: Феникс, МарТ, 2009. — 272 с. 4. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: учебник / Б. В. Емельянов. — М.: Советский спорт, 2008. —216 с. 5. Історія екскурсійної діяльності в Україні: навчальний посiбник для вузiв — К., 2009. – 285 с. 6. Лисюк Т.В., Терещук О.С., Дмитрук О.О. Екскурсійне обслуговування у структурі туристичного продукту – http://bses.in.ua/journals/2018/28_1_2018/37.pdf 7. Нездоймінов С.Г. Організація екскурсійної діяльності : навчально-методичний посібник / С.Г. Нездоймінов. – Одеса : Астропринт, 2011. – 216с. 8. Поколодна М.М. Організація екскурсійної діяльності : підручник / М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 180 с. 9. Федорченко В.К., Костюкова О.М., Дьорова Т.А., Олексійко М.М. Історія екскурсійної діяльності в Україні. – К.: Кондор, 2004. – 166 с. 10. Torstein Nielsen Hole. Working and Learning in a Field Excursion. CBE life sciences education 17(2) June. https://www.researchgate.net/publication/325500090_Working_and_Learning_in_a_Field_Excursion