Нова і новітня історія України (курсова робота)

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.018
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н., доцент Хома І.Я.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Здатність продемонструвати знання сучасного стану й перспектив розвитку музеєзнавства, пам’яткознавства і культурного туризму - Уміння формувати план культурно-освітньої програми
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Давня та середньовічна історія України Нова і новітня історія України
Короткий зміст навчальної програми: Навчальний курс передбачає написання курсових робіт теми яких стосуються громадських, політичних, соціально-економічних, адміністративних, військових, державотворчих та культурних процесів на українських землях з останньої чверті XVIII – початку ХХІ ст.
Методи та критерії оцінювання: публічний захист, рейтингове оцінювання за 100-бальною системою
Рекомендована література: Акруша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів: історія України ХІХ ст. Львів, 2016. Грицак Я. Нариси історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. Київ, 2019 Плохій С. Брама Європи: історія України від скіфських воєн до незалежності. Харків, 2016. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Київ: Критика, 2006. Історія України: суспільство, культура, державність: навч. посіб. / Вербицька П.В., Лисейко Я.Б., Хома І.Я., Банах В.М., Кузьмин Р.Я. Львів, 2019. Хома І. Євген Коновалець. Історія нескорених. Харків, 2016.