Історична та культурна спадщина Європейської цивілізації (XVIII – XXI ст.)

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.015
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: кандидат історичних наук Курдина Юлія Михайлівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: сформувати у студентів сукупності знань та уявлень про головні події в історії та культурні надбання європейських країн в період від Великої Французької революції до сьогодення. Розвинути у студентів розуміння спеціальної термінології, визначень, періодизації, роботи з джерелами та наукової літератури.
Завдання: - Формування активної громадянської позиції на основі усвідомлення історичних явищ та культурних феноменів у національному та європейському контексті; -сформувати етичне ставлення до культурної спадщини, як до основи пам'яткоохоронної діяльності.
Результати навчання: - здатність продемонструвати знання і розуміння історичних й культурних процесів в національному та європейському контексті; - знання історико-культурної спадщини Львова в контексті загального розвитку європейської культури; - уміння актуалізації та презентації культурного продукту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Спадщина античності: історичний та культурний вимір. Спадщина середньовіччя: історичний та культурний вимір. Нова і новітня історія України
Короткий зміст навчальної програми: Європейська цивілізація, без перебільшення, посідає в історії людства дуже важливе значення. Тут було закладено фундаментальні цінності, які залишаються центральною віссю сучасної культури та світогляду. Саме європейці відкрили «новий світ» та розширили горизонти світового виміру. Дисципліна «Історична та культурна спадщина Європейської цивілізації (XVIII – XXI ст.)» торкатиметься подій європейської історії від Великої Французької революції до сучасності, а саме : «весни народів», об’єднавчих процесів в країнах Європи; окремим конфліктам, їх впливу на внутрішнє становище європейських держав та розвиток євроінтеграційних процесів на фоні переходу до суспільства споживання та масової культури. Окрім того розглядатиметься повсякденне житті європейців крізь зазначену часову призму. Програма дисципліни розроблена для студентів спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», тож особлива увага приділяється вивченню матеріальної та духовної культури європейців, збереженим пам’яткам історико-культурної спадщини та їх туристичному потенціалу.
Опис: Європа між великими географічними відкриттями та Великою Французькою революцією. Велика Французька революція кін. XVIIІ ст. Культура доби Просвітництва. Країни Європи у першій половині XІX ст. Об’єднання Італії та Німеччини. Європейська культура XIX – початку XX століття. США: від утворення держави до країни «рівних можливостей». Італія, Німеччина й Іспанія у міжвоєнний період. Розвиток культури у міжвоєнній Європі. Європа в перипетіях ІІ світової війни. Євроінтеграція. Культура другої половини ХХ – ХХІ століття. Туристичний потенціал Європейського регіону.
Методи та критерії оцінювання: Лекції, практичні заняття -інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота –дослідницький метод. Поточний контроль – усне та фронтальне опитування, виступи на практичних заняттях; презентація проекту.
Критерії оцінювання результатів навчання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 45 балів: 40 балів - усні відповіді на заняттях; 5 балів - презентація маловідомої пам'ятки. підсумковий контроль – письмовий іспит 55 балів. Робота на заняттях (максимум за заняття - 5 балів): Доповідь - максимум 3 бали. Критерії: - якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Рецензування, опонування на занятті - максимум 2 бали (вміння опонувати та рецензувати; вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії). Презентація проекту туристичного маршруту- 5 балів. Критерії: – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал; - загальне оформлення візуального ряду; -творчий підхід до подачі інформації; -логічність і послідовність викладу матеріалу; -залучення достатньої кількості джерел інформації.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Блек Д. Історія світу від найдавніших часів до сьогодення. – Х.: Vivat, 2021. – 256 с. 2.Герст Дж. Найкоротша історія Європи/ Джон Герст. – К.: Наш формат, 2021. – 232 с. 3.Дейвіс Н. Європа. Історія / Пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. – Київ: «Основи», 2020. – 1464 с. 4.Джадт Т. Після війни. Історія Європи від 1945 року. – К.: Наш формат, 2020. – 928 с. 5.Дінцельбахер П. Історія європейської ментальності .- Львів: Літопис, 2019. – 632 с. 6.Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець XV - початок XIX ст.) : навчальний посібник / Ред., Зоя Баран. – Київ : Знання, 2015 . – 533 с. 7.Історія світової культури: Навч. посіб. / Л. Левчук, В.Панченко, О. Шинкаренко. — К.: Центр учбової літератури, 2021. — 400 с. 8.Мак—Ніл В. Піднесення Заходу. Історія людської спільноти. – К.: Ніка центр, 2020. – 960 с. 9.Мустафін О. Справжня історія Пізнього Нового часу. – Х.: Фоліо, 2017. – 430 с. 10.Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки 1918 – 1945 рр.: [навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл.] / З.А. Баран, Г.М. Кипаренко,А.М. Козицький та ін., за ред. М.М. Швагуляка. – Львів: Тріада плюс, 2011. – 700 с. 11. Реміні Р. Коротка історія США // Роберт Реміні. – Х.: Vivat, 2021. – 496 с. 12.Фергюсон Н. Цивілізація: як Захід став успішним / пер.В.Циба. – К.: Наш формат, 2017. – 488 с. 13. Robinson J. H. An Introduction to the History of Western Europe. – Boston. – 2008. – 447 pp. 14. William A. Pelz A People’s History of Modern Europe. – London, 2016. – 273 pp.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).