Історія туризму і мандрівництва

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: проф. Вербицька Поліна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: сприяти оволодінню майбутніми фахівцями в галузі музеєзнавства, пам’яткознавства і культурного туризму компетентностями у сфері історії мандрівок і туризму, розумінню ними чинників становлення і розвитку явища масового туризму, динаміки розвитку подорожей у різні історичні періоди та соціокультурних контекстах, осмислення світової туристичної спадщини із творчим застосуванням набутих компетентностей у професійній сфері.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: - інтегральна компетентність Здатність аналізувати і оцінювати проблеми у різних аспектах музеєзнавства, пам’яткознавства і культурного туризму та пропонувати науково аргументовані рішення, враховуючи цілісний, багато перспективний, міждисциплінарний, аксіологічний підходи до розуміння й інтерпретації культурного надбання. - загальні компетентності: Знання і розуміння предметної області й здійснення професійної діяльності. - фахові компетентності: Аналізувати витоки і сутність, динаміку розвитку культурного туризму і його соціокультурні наслідки. Уміння досліджувати і популяризувати історико-культурну спадщину.
Результати навчання: Здатність засвоїти передумови виникнення, основні етапи розвитку екскурсійної і туристичної діяльності в Україні та світі. Здатність продемонструвати знання з теорії та практики музеєзнавства, пам’яткознавства й культурного туризму.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи професійної комунікації» «Основи екскурсійної діяльності в музейній, пам’яткоохоронній і туристичних галузях «Культурна спадщина та туристичний потенціал Львова» «Туристичні ресурси України».
Короткий зміст навчальної програми: вивчення теоретичних основ, чинників виникнення і розвитку мандрівництва, динаміки розвитку подорожей у різні історичні періоди та соціокультурних контекстах, осмислення світової туристичної спадщини із творчим застосуванням набутих компетентностей у професійній сфері.
Опис: Навчальна дисципліна передбачає вивчення таких тем: "Явище і витоки туризму", "Ранні мандрівки і типи подорожей", "Подорожі в епоху античності", "Культура мандрівництва у середньовіччі", "Великі географічні відкриття і подорожі XV - XVI ст.", "Розвиток туризму ранньомодерного і модерного часу", "Історія туристично-екскурсійної справи в Україні у XIX - XX ст.", "Золотий вік туризму (ХХ – поч. ХХІ ст.)", "Туризм як глобальне явище."
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові, індивідуальне науково-дослідне завдання); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен).
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестрове оцінювання (СО) знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю (ПК) й екзаменаційного контролю (ЕК). Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) є обов’язковим компонентом оцінювання. Завершальним етапом оцінювання є екзамен (ЕК). Таким чином, програмні результати навчання студентів оцінюються у 100-бальній шкалі з наступним переведенням у державну оцінку. Поточний контроль включає оцінки виступів та відповідей на практичних заняттях (максимально 35 балів) та індивідуальне науково-дослідне завдання.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Пангелов Б. П. Виникнення і розвиток туризму та краєзнавства // Організація проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Б. П. Пангелов ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2010. – С. 7–19. Maitland, R. (2007). Cultural tourism and the development of new tourism areas in London In Richards, G. (Ed.) Cultural Tourism: Global and local perspectives. New York: Haworth Hospitality Press. Yessenova, A.Ye., Duissembekova, G.R., and Ainabekov N.B. (2020). History of tourism: periodization, scope and concept. Transactions of M. Auezov SKSU, 3(55), 59-63. Seaton, T. (2018). Encountering engineered and orchestrated remembrance: a situational model of dark tourism and its history. In The Palgrave Handbook of Dark Tourism Studies (pp. 9-31). Palgrave Macmillan, London. Martinez, C. P. (2020). Inter and Post-war Tourism in Western Europe, 1916-1960. Springer Nature. Wood, A. G. (Ed.). (2021). The Business of Leisure: Tourism History in Latin America and the Caribbean. University of Nebraska Press. Fang, W. T. (2020). Cultural tourism. In Tourism in Emerging Economies (pp. 75-101). Springer, Singapore. Zuelow E. (2015) A History of modern tourism. Bloomsbury: Red Globe Press. Кобаль, Б. (2017). Історія розвитку етнографічного туризму в Україні. Східноєвропейський історичний вісник, (2), 98-102. Ключкович, Н. (2017). Історія та сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури в Україні. Східноєвропейський історичний вісник, (2). 93-97. Урста А. Історія розвитку основних напрямків туризму в Україні: соціально-економічні аспекти // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 4. – С.158-162. Henriques, C., Serra, F., & Cesar, P. B. (2017). Tourism and History. Dos Algarves. A Multidisciplinary E-journal, (30), 1-111. Fang, W. T. (2020). Cultural tourism. In Tourism in Emerging Economies (pp. 75-101). Springer, Singapore.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).