Основи наукової роботи

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.017
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н. Лисейко Ярослав Богданович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння знань та здобуття навичок, необхідних для виконання наукових досліджень та плідної творчої роботи студентами спеціальності «Музеєзнавство. Пам’яткознавство», успішного застосування ними сучасних методів наукових досліджень у своїй майбутній професійній діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних компетентностей: - загальні компетентності: ЗК5 здатність працювати з урахуванням вітчизняного і міжнародного контексту; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. - фахові компетентності: СК4. здатність впроваджувати новітні музеологічні та пам’яткоохоронні практики у вітчизняну музейно-пам’яткоохоронну галузь; здійснення науково-дослідної, науково-педагогічної, управлінської діяльності. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: знати базові алгоритми проведення наукових досліджень у сфері музейної справи та охорони пам’яток історії та культури; методику пошуку, накопичення та обробки наукової інформації; методики та методи теоретичних і практичних досліджень; роль і різноманітність історичних джерел у вивченні історичних і культурних процесів.
Результати навчання: знати: ЗН.1. Здатність продемонструвати знання і розуміння наукових засад організації, модернізації процесів у професійній галузі; ЗН.7. Здатність продемонструвати знання сучасного стану й перспектив розвитку музеєзнавства, пам’яткознавства і культурного туризму. вміти: УМ.1. Критично, системно мислити та застосовувати творчі здібності до генерування ідей; УМ 7. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання завдань спеціальності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: базові знання з історії Європи та історії України
Короткий зміст навчальної програми: Одним із найважливіших елементів навчального процесу при здобутті кваліфікаційного рівня «бакалавр» є написання магістерської дипломної роботи. Курс «Основи наукових досліджень» спрямований на засвоєння знань та здобуття навичок, необхідних для виконання наукових досліджень та плідної творчої роботи студентами спеціальності «Музеєзнавство. Пам’яткознавство». Завдання курсу полягає у тому, що створити умови для подальшого успішного застосування студентами сучасних методів наукових досліджень у своїй майбутній професійній діяльності.
Опис: дослідження, поняттям, функціями і значенням науки і наукового дослідження, організацією науки і наукових досліджень в Україні, науковою етикою, гігієною розумової праці, методологією наукових досліджень, спеціальними і загальними методами дослідження. Навчити визначати об'єкт і предмет дослідження, обирати тему дослідження, обґрунтовувати її актуальність, ставити і вирішувати мету і конкретні завдання дослідження, шукати і працювати із історичною літературою і джерелами у бібліотеках, архівах, мережі Інтернет. Ознайомлення з методикою написання курсової чи дипломної роботи.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (екзамен).
Критерії оцінювання результатів навчання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (40 за відповіді на заняттях, 5 -за презентацію); підсумковий контроль – 60 балів (екзамен). Робота на заняттях: Доповідь - максимум 3 бали. Критерії: - якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Рецензування, опонування на занятті - максимум 2 бали (вміння опонувати та рецензувати; вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії). Презентація проекту з актуалізації маловідомих об'єктів культурної спадщини - 5 балів. Критерії: – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал; - загальне оформлення візуального ряду; -творчий підхід до подачі інформації; -логічність і послідовність викладу матеріалу; -залучення достатньої кількості джерел інформації.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Основи наукових досліджень / Л.Л. Галаманжук, Г.А. Єдинак. – Кам’янець-подільський, 2019. – 153 с. Основи наукових досліджень і методика та організація їх проведення : посібник до практичних занять і самостійної роботи / Н.О. Макаренко, О.Г. Гринь, С.Г. Пліс. – Краматорськ, 2020. – 175 с. Іщенко Ю. Філософські основи наукових досліджень. – К., 2019. – 239 с. Психолого-педагогічні основи організації наукової діяльності здобувачів наукових ступенів : практичний посібник / [Н.Г. Іванова ... [та ін.]. – К., 2019. – 127 с. Теорія і методологія наукових досліджень : навчальний посібник для студентів (магістрів) усіх форм навчання / Ю.Д. Костін. – Харків. – 2021. – 152 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).