Ознайомча практика

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.019
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н., доц. Нагірняк А.Я.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Отримання практичного та професійного досвіду в експозиційній, науково-фондовій, освітній діяльності музеїв. Ознайомлення із професійною діяльністю пам'яткоохоронних закладів та установ.
Завдання: ЗДАТНІСТЬ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ЗНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА (НАЦІОНАЛЬНОГО Й МІЖНАРОДНОГО) ЩОДО МУЗЕЙНОЇ ТА ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; УМІННЯ ЗДІЙСНЮВАТИ УСНУ, ПИСЬМОВУ І ЕЛЕКТРОННУ КОМУНІКАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ Й ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ; ЗДАТНІСТЬ УСВІДОМЛЮВАТИ НЕОБХІДНІСТЬ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ З МЕТОЮ ПОГЛИБЛЕННЯ НАБУТИХ ТА ЗДОБУТТЯ НОВИХ ФАХОВИХ ЗНАНЬ.
Результати навчання: отримання практичного досвіду науково-освітньої діяльності музею (проведення екскурсій, мастер-класів, інтерактивних уроків тощо); отримання практичного досвіду роботи над описом та атрибуцією музейних предметів та обліковою фондовою документацією; ознайомлення та набуття практичних навичок експозиційної роботи; ознайомлення із іншими видами музейної роботи відповідних музейних та пам’яткоохоронних установ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія та основи музейної справи Основи професійної комунікації
Короткий зміст навчальної програми: Проведення загального інструктажу з техніки безпеки; ознайомча практика та безпосередня практична діяльність у підрозділах музею – бази практики; виконання індивідуальних завдань; підготовка та здача керівнику практики документації та звіту про музейну практику; підсумкова конференція.
Опис: Отримання практичного досвіду науково-освітньої діяльності музею (проведення екскурсій, мастер-класів, інтерактивних уроків тощо); отримання практичного досвіду роботи над описом та атрибуцією музейних предметів та обліковою фондовою документацією; ознайомлення та набуття практичних навичок експозиційної роботи; ознайомлення із іншими видами музейної роботи відповідних музейних та пам’яткоохоронних установ.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (залік).
Критерії оцінювання результатів навчання: Індивідуальні завдання під час практики покликані виробити у студентів навички й уміння для самостійного розв’язання виробничих, наукових та організаційних цілей. Виконання одного або декількох індивідуальних завдань дозволить активізувати діяльність студентів, розширити їх світогляд, підвищити ініціативність і цілеспрямованість.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Гайда Л. А. Музеєзнавство в закладах освіти: Навч.-метод. посіб / Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського. Кіровоград, 2006. – 106 с. 2. Якубовський В. І. Музеєзнавство. Навчальний посібник-практикум. Кам’янець-Подільський, 2006. – 272 с. 3. Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство: Навч. посібн. К., 2008. – 482 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).