Основи пам'яткознавства

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.023
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Мельник Р.П., к.і.н., доц.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Орієнтуватися в сучасному стані та основних проблемах збереження і використання пам‘яток культури; • Знати понятійно-термінологічний апарат дослідження основ історико-культурної спадщини; • Орієнтуватися в сучасних тенденціях дослідження основ історико-культурної спадщини з точки зору концепції збалансованого розвитку; • Визначати зв‘язки між історико-культурною спадщиною та пам‘яткознавчими дисциплінами; • Визначити напрями соціокультурних пам’яток • Застосовувати на практиці знання, отримані в процесі навчання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: «Основи екскурсознавства», «Історія та культура Європи», «Основи пам’яткознавства».
Короткий зміст навчальної програми: Історіографія та джерела до курсу “Пам’яткоохоронна діяльність в Україні у ХХ–ХХІ ст. Поняття, завдання і напрями пам’яткоохоронної діяльності Пам’яткознавча і пам’яткоохоронна діяльність на українських землях у ХІХ ст. Правові документи щодо розвитку історичного пам’яткознавства в Російській імперії ХІХ – початку ХХ ст. Стан пам’яткоохоронної справи України та відповідність міжнародним вимогам Створення зводу пам’яток історії та культури. Методика та практика пропаганди пам’яток культури. Роль громадськості в охороні історико-культурної спадщини.
Методи та критерії оцінювання: Акуленко В.І. Охорона пам’яток культури в Україні / В. І. Акуленко. – К., 1991. – 193 с. 2. Гріффен Л.О. Пам’ятка техніки як феномен історії і культури / Л.О.Гріффен // Праці Центру пам’яткознавства. – 20008. – Вип. 14. – С. 40 – 52. 3. Заремба С.З. Нариси з історії українського пам’яткознавства / С. З. Заремба. – К.: Аратта, 2002. – 204 с. 4. Заремба С.З. Українське пам’яткознавство: історія, теорія, сучасність / С.З. Заремба. – К., 1995. –289 с. 5. Кот С.І. Теоретичні проблеми пам’яткознавства / С. І. Кот // Пам’яткознавчі студії в Україні: теорія і практика. – К., 2007. – С. 4 – 64. 6. Пам’яткознавчі студії в Україні: теорія і практика / С. І. Кот, В. О. Горбик, Г.Г Денисенко[та ін.]. – К., 2007. – 336 с. 7. Прибєга Л.В. До питання термінологічних визначень у пам’яткоохоронній методиці / Л.В. Прибєга // Праці Центру пам’яткознавства. – 2003. – Вип. 5. – С. 18 – 32. 8. Руденко С.Б. Про фундаментальні засади пам’яткознавства / С. Б. Руденко // Праці Центру пам’яткознавства. – 2008. – Вип. 14. – С. 18 – 40.
Рекомендована література: Історіографія та джерела до курсу “Пам’яткоохоронна діяльність в Україні у ХХ–ХХІ ст. Поняття, завдання і напрями пам’яткоохоронної діяльності Пам’яткознавча і пам’яткоохоронна діяльність на українських землях у ХІХ ст. Правові документи щодо розвитку історичного пам’яткознавства в Російській імперії ХІХ – початку ХХ ст. Стан пам’яткоохоронної справи України та відповідність міжнародним вимогам Створення зводу пам’яток історії та культури. Методика та практика пропаганди пам’яток культури. Роль громадськості в охороні історико-культурної спадщини.