Туристичні ресурси України

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.024
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: доц. Хома І.Я.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Сформувати в студентів освітньої програми «музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм» комплексні знання про те, що таке «туристичні ресурси», які з них, де і як представленні в Україні.
Завдання: Цінування і повага різноманітності та мультикультурності; Аналізувати витоки і сутність, динаміку розвитку культурного туризму і його соціокультурні наслідки
Результати навчання: Здатність продемонструвати знання сучасного стану й перспектив розвитку музеєзнавства, пам’яткознавства і культурного туризму Уміння використовувати основи рекламно-інформаційної діяльності, пам’яткоохоронних та музейних установ на ринку екскурсійних і туристичних послуг. Уміння формувати план культурно-освітньої програми
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія туризму, Нова та новітня історія України
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні аспекти поняття «туристичні ресурси». Туристичні ресурси Галичини, Буковини, Закарпаття, Волині, Поділля, Полісся, Слобожанщини, Донбасу, Півдня України та Криму, Центральної України.
Опис: Туристичні ресурси та їх класифікація Природні туристично-рекреаційні ресурси Культурні та історичні туристичні ресурси Туристичні ресурси Галичини та Закарпаття Туристичні ресурси Волині та Полісся Туристичні ресурси Поділля та Буковини Туристичні ресурси Сіверщини та Слобажанщини ресурси Донеччини та Приазов’я Туристичні ресурси Причорномор’я та Бессарабії Туристичні ресурси Наддніпрянщини, Подніпров’я і Таврії
Методи та критерії оцінювання: лекції, практичні заняття, самостійна робота іспит
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. рецензування, опонування 3 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. доповнення 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. експрес –опитування 0,5 – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації. Дві індивідуальні науково-дослідні роботи По 5 балів – структура ессе (вступ, один-два пункти плану, список використаної літератури та джерел, висновки, обсяг змістовної частини до 5 сторінок); - якість джерел інформації та змісту роботи; - рівень самостійності та глибина осмисленості вступу та висновків; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Любіцева О. О., Панкова Є. В., Стафійчук В. І. Туристичні ресурси України. Навч. посібник. - К.: Альтерпрес, 2007. - 369 с. Алєшугіна Н.О., Барановська О.В., Барановський М.О., Зеленська О.О., Смаль І.В., Філоненко І.М. Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства. Навчальний посібник. - Чернігів: Видавництво ЧНТУ. – 2015. -492 с. Макарчук С. А. Історико-етнографічні райони України: Навч. посібник. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 352 с. Історія української культури / За ред. І.Хоми. Львів, 2013.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).