Основи інформаційних технологій

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.027
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: Білущак Т.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Отримані за час навчання знання та навички мають сформувати основи інформаційної культури студентів, розкрити можливості використання комп’ютерів для розв’язування прикладних задач, вивчення інших дисциплін і поглиблення знань шляхом самостійної роботи, дати змогу активно застосовувати сучасні інформаційні технології для виконання і оформлення розрахункових робіт, курсових проектів, пояснювальних записок до дипломних робіт тощо, закласти основи, необхідні для вивчення дисциплін за спеціальністю, а також додаткових розділів з інформатики тощо. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: * Різні системи числення та кодування інформації * будову, принципи функціонування комп’ютера і види програмного забезпечення; * системне програмне забезпечення: операційні системи, оболонки, утиліти; * прикладне програмне забезпечення: редактори текстів, електронні таблиці, програми для створення електронних презентацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • шкільний курс з інформатики,
Короткий зміст навчальної програми: В даній дисципліні вивчаються: різні системи числення, кодування інформації, основні принципи функціонування комп’ютер, будова персонального комп'ютера, класифікація та призначення програмного забезпечення ПК, основи роботи та створення шаблонів в текстовому редакторі Open Office Writer, основи роботи в Електронних таблицях Open Office Calc, електронних презентаціях Open Office Impress.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (100%)
Рекомендована література: 1. Ярка У.Б., Білущак Т.М. «Інформатика та комп’ютерна техніка. Частина 1» Навчальний посібник. -- Львів:Видавництво Львівська політехніка, 2015.- 200с. 3. Іванов В.Г., Красюк В.В., Гвозденко М.В. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навчальний посібник /За заг. Редакцією В.Г. Іванова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с. 4. Кудінов В.А. Інформатика та обчислювальна техніка: основні поняття, терміни та визначення / Навчально-практичний посібник. - К.: Видавництво НАВСУ, 2003. - 96 с.