Політологія

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., професор Луцишин Галина Іванівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання та розуміння основних понять, категорій, термінів, концепцій політології; розуміння суті політичних явищ та процесів, особливостей, структури та функції політичної системи; знання політичних ідеологій, політичних партій та основ політичної діяльності; знання суті, особливостей, функцій та форм держави як основного інституту політичної системи; знання основ державного правління в Україні; розуміння суті зовнішньої політики держави та міжнародних відносин; вміння аналізувати сучасні проблеми політичного життя України та аргументовано відстоювати власну громадянську позицію; вміти застосувати політичні знання у професійній і громадській діяльності, формувати та обстоювати власну точку зору щодо розвитку політичних процесів в Україні та світі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія державності та культури України; Філософія
Короткий зміст навчальної програми: Політика і наука про політику: предмет, функції та методи політичної науки, суб’єкти політики. Політична влада і політична система. Процес політичної соціалізації. Політична участь та її форми. Інститут політичного лідерства. Політичні партії, партійні та виборчі системи. Демократичні принципи виборів. Держава і громадянське суспільство. Правова держава та громадянське суспільство. Політичні режими: демократія та демократичні політичні режими. Недемократичні політичні режими. Система державного правління в Україні: структура та повноваження Верховної Ради України, конституційний статус Президента України, Кабінету Міністрів України, судової влади. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні. Зовнішня політика держави та міжнародні відносини. Причини та типологія міжнародних конфліктів. Україна в системі міжнародних відносин.
Методи та критерії оцінювання: a. Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. b. Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.– 2-е вид., перероб. та доп.–К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.– 664 с. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець та ін. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с. Політологія: навчальний посібник / М.А. Бучин, О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук та ін.; За заг. ред. М.П. Гетьманчука. – Львів: НТШ, 2010. – 232 с. Політологія: навчальний посібник / М.П. Гетьманчук, В.К. Грищук, Я.Б. Турчин та ін.; За заг. ред. М.П. Гетьманчука. – К.: Знання, 2011. – 415 с. Словник-довідник політологічних термінів / [Бучин М.А., Волинець О.О., Волощук С.М. та ін.]. / За ред. М. Гетьманчука, П. Ткачука. – Львів: Військовий інститут Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 228 с. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник П.П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.