Експозиційна робота музеїв

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.031
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н. Банах В. М.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення курсу – концептуальне осмислення та розуміння ролі відвідувача та музейного предмету в експозиції, як основи музейної комунікації; опанування студентами суті і основних напрямків експозиційної роботи музеїв різного профільного спрямування; сформувати у студентів здатність розуміти специфічну мову музею, бачити унікальність і особливу цінність пам’яток історико-культурної спадщини; вміння застосовувати набуті знання у практичній роботі.
Завдання: Здатність аналізувати і оцінювати проблеми у різних аспектах музеєзнавства, пам’яткознавства і культурного туризму та пропонувати науково аргументовані рішення, враховуючи цілісний, багато перспективний, міждисциплінарний, аксіологічний підходи до розуміння й інтерпретації культурного надбання. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Здатність до експозиційної, науково-фондової, освітньої, культурно-просвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань; Здатність проектувати розвиток музейно-заповідної мережі, закладів музейного типу.
Результати навчання: • Здатність продемонструвати знання і розуміння наукових засад організації, модернізації процесів у професійній галузі; • Уміння розробляти концепції експозиції й виставки та визначення критеріїв відбору музейних предметів; • Співпрацювати з цільовими групами – спеціалізованими і неспеціалізованими, розвивати залучення громади до музейної та пам’яткоохоронної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Музейна експозиція – візитівка будь-якого музею, яка визначає музей як особливу установу культури, де знаходяться «живі свідки минулого», виявляється внутрішня та символічно-знакова сутність музейного предмету (експонату), відбувається основна форма музейної комунікації за активної участі відвідувача музею, а також у відповідності до розробленої музеєм наукової концепції та сучасних принципів архітектурно-художнього рішення із використанням сучасних мультимедійних засобів. Основу музейної експозиції складає наукова концепція, яка визначає зміст музейної експозиції, принципи відбору експонатів, загальне художнє рішення.
Опис: Музейна експозиція та її концептуальні засади; роль тексту в музейній експозиції, принципи та методи побудови експозицій; музейний предмет в експозиції, особливості та комунікативна роль експозиційного дизайну; історія експозиційної справи; особливості експозиційної роботи в музеях історичного, природничого, художнього та технічного профілів, використання інноваційного потенціалу сучасних мультимедійних технологій в експозиційному просторі музею.
Методи та критерії оцінювання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота; групова робота, презентації, тощо
Критерії оцінювання результатів навчання: Правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Банах В. М. Феномен музейного предмету: музеологічний аспект // Молодий вчений .№8 (48). 2017. С. 26 – 30. 2. Банах В., Барановська Н. Експозиційна робота музеїв. Навчальний посібник – Львів: Логос, 2018 – 175 с. 3. Банах В. М. Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи // Історико-культурні студії №1 (3). 2016. С. 1 – 5. 4. Долак Ян. Вещь в музее. Музейная коллекция как структура // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2018. № 2. С. 25-35. 5. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції (28–29 вересня 2017 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2017. – 132 с. 6. Тітінюк Ю. О. Методика художнього формування сучасної музейної експозиції / Ю. О. Тітінюк // Сімнадцяті Сумцовські читання : Комунікаційний підхід у музейній справі як відповідь на потреби соціуму. – Харків : Майдан, 2011. – С. 19–29. 7. Bogunia-Borowska М. The Museum as a Space of Social Relations. Oskar Schindler’s Enamel Factory Museum in Cracow and POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2016. № 5. P. 233—255s
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).