Культурна спадщина іконопису

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.052
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н. Гнідик І.І.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміння розрізняти іконографічні, стилістичні та хронологічні особливості ікони, знання головних етапів розвитку світового та українського іконопису та сакрального мистецтва, вміння розрізняти ікони відомих іконописних шкіл як закордонних так українських, розвиток навиків наукового дослідження та атрибуції культурної спадщини іконопису, аналітика відображення феномену іконопису у культурній спадщині та розробка популяризаційних стратегій та експозиційних проектів у галузі. Загальні компетентності Формування активної громадянської позиції на основі усвідомлення історичних явищ та культурних феноменів у національному та європейському контексті Спеціальні (фахові) компетентності Здатність розвивати суспільне усвідомлення ролі культурного надбання Компетентності професійного спрямування Уміння визначати феномен іконопису Знання Здатність продемонструвати знання і розуміння історичних й культурних процесів у національному та європейському контексті Уміння уміння актуалізації та презентації культурного продукту
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія української культури Обіг історико-культурних цінностей
Короткий зміст навчальної програми: Феномен іконопису. Загальна характеристика іконографії. Ікона як духовне і культурне явище. Техніка, технологія та матеріали іконопису в історичній ретроспективі. Історичні етапи розвитку іконопису та сакрального мистецтва. Типологія ікон. Іконографія Ісуса Христа. Іконографія Богородиці. Іконографія ангелів, святих та празників. Культурна спадщина світового сакрального мистецтва. Музейні колекції. Історія та культурна спадщина українського іконописання. Мистецтво іконостасу. Музеї ікон в Україні та закордоном.Відомі ікони світу. Основи наукових досліджень ікони, іконопису та релігійного живопису. Охорона культурної спадщини іконопису. Ідентифікація та експертиза антикварних ікон. Тенденції розвитку сучасного іконопису та популяризації культурної спадщини і старовинних технік іконописання.
Методи та критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування, відповіді усні, письмові, робота в групах, дискусії, дослідницькі проекти; аналітично-творчі завдання); підсумковий контроль – 60 балів (екзамен).
Рекомендована література: Гелитович М. Іконостас кінця ХVІ - початку ХVІІ ст. з церкви Преображення м. Сколе : спроба реконструкції та уточнення атрибуції // Народознавчі зошити. № 6 (150), 2019. С. 1408-1419. Креховецький Я. Богослов’я та духовність ікони. Львів: Свічадо, 2008. 232 с. Скоп Л. Українське церковне малярство: техніка та технологія XV – XVIII століть. Дрогобич: Коло, 2013. 191 с.: іл. Скоп-Друзюк Г. Іконостас XVI-XVIII cтоліття із села Старої Скваряви : альбом / Галина Скоп-Друзюк, Петро Скоп. Львів: Логос, 2009. 160 c. : іл. Abdel-Maksoud, G (Abdel-Maksoud, Gomaa); Ibrahim, M (Ibrahim, Medhat); Issac, YM (Issac, Yousry M.); Magdy, M (Magdy, Mina). Investigation of painting technique of Coptic icon by integrated analytical methods: imaging, spectroscopic and chemometric methods // JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE-REPORTS. - 2020. - Volume: 29 Mastrotheodoros, GP (Mastrotheodoros, G. P.); Beltsios, KG (Beltsios, K. G.); Bassiakos, Y (Bassiakos, Y.). On the Red and Yellow Pigments of Post-Byzantine Greek Icons // ARCHAEOMETRY. - 2021. Tanasa, PO (Tanasa, Petru Ovidiu); Sandu, I (Sandu, Ion); Vasilache, V (Vasilache, Viorica); Sandu, IG (Sandu, Ioan Gabriel); Negru, IC (Negru, Ioan Cristinel); Sandu, AV (Sandu, Andrei Victor). Authentication of a Painting by Nicolae Grigorescu Using Modern Multi-Analytical Methods // APPLIED SCIENCES-BASEL. - 2020. -Volume: 10. - Issue: 10.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).