Культурна спадщина і туристичний потенціал Львова

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.033
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: проф. Вербицька Поліна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання історико-культурної спадщини Львова в контексті загального розвитку європейської культури. Уміння використовувати основи рекламно-інформаційної діяльності, пам’яткоохоронних та музейних установ на ринку екскурсійних і туристичних послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: «Основи екскурсійної діяльності в музейній, пам’яткоохоронній і туристичних галузях «Основи пам’яткознавства».
Короткий зміст навчальної програми: ознайомлення студентів із системою міждисциплінарних знань про історію та культурну спадщину міста Львова, із специфікою її збереження у минулому та сучасному; основні етапи розвитку історії і культури міста, унікальності і цінності пам’яток культурної спадщини, їхнього історичного, культурного й туристичного значення; закономірності та специфіка розвитку, збереження культурної спадщини Львова, використання її потенціалу як туристичного ресурсу.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (екзамен).
Рекомендована література: Вербицька П. В., Курдина Ю. М. Історико-культурна спадщина Львова: конспект лекцій для студентів спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство» та для студентів інших спеціальностей (курс за вибором). - Львів, : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 108 с. Зіморович Б. Потрійний Львів: Lеороlis Тгірlех / Громадська організація “Інститут Львова”; перекл. з лат. Н. Царьової; коментарі І. Мицька; редактор О. Шишка. – Львів: Центр Європи, 2002. – 224 с. Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Наук. Ред Я. Ісаєвич, Р. Шуст; перекл. з польськ. І. Сварника; коментарі М. Капраля; ред. О. Шишки, Ю. Бірюльова. – Видання друге, виправлене і доповнене. – Львів: Центр Європи, 2006. – 602 с. Ісаєвич Я. Львів: Сторінки історії /Я.Ісаєвич. – Львів.: ЛА “Піраміда”, 2005. – 128 с. Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / І.Крип’якевич. - Львів: Просвіта, 1990. – 165 с. Мазур, Т., & Король, Є. (2021). Індустріальна спадщина в формуванні культурного ландшафту міста (на прикладі Львова). Грааль Науки, (4) Vecherskyi, V. (2020). Архітектурна спадщина Львова. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, 3(2), 100-118. Shabliy, O. (2017). Human and geographical analysis of historical and cultural heritage of Lviv. Journal of Geography, Politics and Society, 7(2), 48-63. Otrishchenko, N., & Kozlova, I. (2020). (Not) Our Heritage: Cultural Milieu and Urban Space of Lviv. In Spatial Conflicts and Divisions in Post-socialist Cities (pp. 151-170). Springer, Cham. Haba, M. I., Dnistrianska, N. I., Ilnytska-Hykavchuk, H. Y., Makar, O. P., & Senkiv, M. I. (2020). Jewish cultural heritage of the Lviv Oblast as a tourism resource. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(3), 502-511. Berezivska, O., & Berezivskyy, Z. (2021). Trends of development of tourism and recreation industry of Lviv region. Грааль Науки, (2-3), 63-64. Pankiv, N. Y., & Roik, O. R. (2019). Greenways as a model for the development of sustainable tourism in the Lviv region (for example, Yavoriv district). Journal of geology, geography and geoecology, (28 (1)), 159. Сафонова, Т. Р. (2017). Design of solution planning of exhibition in central part of city of Lviv. Парадигма пізнання: гуманітарні питання, (2), 55-80. Rusanova, I. (2018). Transformation of urban spaces of Lviv in 20ht –21st centuries. Architectural Studies, 2 (4), 2018, (2), 276-281.