Історична пам'ять і музейні наративи

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.061
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Кузьмин Роман, к. і. н., ст. викладач
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - інтегрувати в соціальний і економічний сектор (ревіталізувати) історико-культурне середовище як ресурс розвитку місцевих громад (ПР 3); - знання та розуміння методологій проектування та модернізації музейних та пам’яткоохоронних установ та об’єктів відповідно до нормативних вимог, чинних стандартів та технічних умов (ПР 8); - розуміти проблеми збереження, інтерпретації та використання історико-культурної спадщини, оцінювати та аналізувати поточний стан і ключові тенденції розвитку музейної та пам’яткоохоронної галузі у цілому (ПР 13); - обґрунтовувати і створювати нові та модернізувати існуючі експозиції, виставки, екскурсійно-туристичні маршрути тощо (ПР 16). - уміння спілкуватися усіма існуючими каналам комунікації, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземними мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською та ін.) (КОМ 1); - здатність оперативно адаптуватись до нових ситуацій і зміни обстановки та приймати відповідні рішення (АіВ 1); - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань (АіВ 2).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історико-культурний туризм Матеріальна культура та колекціонування Пам’яткознавство України в сучасному науковому дискурсі
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомити студентів із міжнародною та національною нормативно-правовою базою в сфері охорони культурної спадщини та діяльності музеїв. Сформувати навички міжнаціонального, міжкультурного та міжрелігійного діалогу як запоруки розвитку музею в сучасному глобалізованому світі. Залучити студентів до процесу перетворення музеїв у агентів змін, на основі репрезентації музею як виразника культурного та соціального розмаїття минулого. 1.Історія та пам'ять. Дефініція понять традиція, спадщина, історична свідомість. 2.Ґенеза вивчення історичної пам'яті: від Арістотеля до memory studies. Меморіальний бунт 1960-70-х рр. 3.Культурна і комунікаційна пам'ять. Механізми пригадування та забування. Тріумф і травма. 4.Етнос, нація і пам'ять. Нація як “спільнота памяті”. 5.Взаємозв'язок пам'яті та ідентичності. 6.Ідентичність – марґінальність – чужість. Глокалізація та мультикультуралізм. 7.Візуалізована пам'ять: музеї та пам'ятники 8.Музей як суб'єкт історичної пам'яті.
Методи та критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (письмовий екзамен).
Рекомендована література: 1. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам'яті / А. Ассман. К.: Ніка-Центр, 2012. 440 с. 2. Бродель Ф. Ідентичність Франції. Простір та історія / Ф. Бродель. К.: Вид-во Жупанського, 2013. Кн. 1. 268 с. 3. Киридон А. Гетеротопії пам’яті: теоретико-методологічні проблеми студій памяті. Київ: Ніка-Центр, 2016. 320 с. 4. Мастеница Е.Н. Наследие в музее: границы и горизонты интерпретации / Е.Н. Мастеница. Точка доступу: http://www.bvahan.com/museologypro/muzeevedenie.asp?li2=1&c_text=17 5. Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії / Л.П. Нагорна. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 328 с. 6. Нора П. Теперішнє, нація, пам'ять / П. Нора. К.: КЛІО,2014.272 с. 7. Сафронова Ю.А. Историческая память: введение. СПб: Из-во Европейского университета, 2019. 220 с. 8. Daphi P. Becoming a Movement. Identity, Narrative and Memory in the European Global Justice Movement. London-New York, Rowman&Littlefield, 2017. 152 p. 9. European Identity / ed. J. Checkel, P. Katzenstein. Cambridge, 2009. 265 p.