Спеціальні історичні дисципліни

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.034
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н. Лисейко Ярослав Богданович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: сформувати у студентів систему знань про окремі аспекти діяльності людського суспільства в минулому та практичних навичок для роботи з історичним джерелом. Курс формує у студентів уявлення про спеціальні історичні дисципліни як сукупність науково-дослідницьких методів та прийомів з метою розширення пізнавальних можливостей вченого-музеєзнавця.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних компетентностей: - загальні компетентності: ЗК1. Знання і розуміння предметної області й здійснення професійної діяльності; ЗК5. Здатність до пошуку, опрацювання та критичного аналізу інформації з різних джерел; - фахові компетентності: СК2. Здатність розвивати суспільне усвідомлення ролі культурного надбання; СК4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, освітньої, культурно-просвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань; ФКС1.3. Здатність самостійно здійснювати наукові пошуки в архівах;
Результати навчання: РН1 ЗН.1. Здатність продемонструвати знання і розуміння наукових засад організації, модернізації процесів у професійній галузі РН2 УМ.1. Критично, системно мислити та застосовувати творчі здібності до генерування ідей. РН3. АіВ. 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи й досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: базові знання з історії Європи та історії України
Короткий зміст навчальної програми: Навчальний курс «Спеціальні історичні дисципліни» призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму підготовки 6.020103 «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури». У системі підготовки бакалаврів даний курс займає важливе місце, оскільки формує у студентів знання та навички, що дозволяють розширити їхні пізнавальні можливості під час аналізу та зовнішньої критики джерел та реконструкції специфічних аспектів життєдіяльності суспільства в минулому. Спеціальні історичні дисципліни — джерелознавчі галузі знань, що вивчають окремі типи історичних джерел та розробляють теоретико-методологічні засади їх зовнішньої та внутрішньої критики. Спеціальні історичні дисципліни виникають як комплекс прикладних навичок роботи з документами. Нині спеціальні історичні дисципліни слугують для розв'язання вузьких завдань — критики джерела, а з іншої сторони — ставлять самостійні завдання у різноманітних ділянках історії (наприклад, генеалогія не лише прослідковує кровні зв'язки, а й дозволяє історикам говорити про зміни в соціальній стратифікації того чи іншого суспільства; палеографія не лише допомагає при читанні давнього документу, а й дає нам цінну інформацію про таку складову культури як письмо, що водночас дає нам змогу говорити про рівень розвитку культури того чи іншого народу, етносу тощо).
Опис: дослідження, поняттям, функціями і значенням науки і наукового дослідження, організацією науки і наукових досліджень в Україні, науковою етикою, гігієною розумової праці, методологією наукових досліджень, спеціальними і загальними методами дослідження. Навчити визначати об'єкт і предмет дослідження, обирати тему дослідження, обґрунтовувати її актуальність, ставити і вирішувати мету і конкретні завдання дослідження, шукати і працювати із історичною літературою і джерелами у бібліотеках, архівах, мережі Інтернет. Ознайомлення з методикою написання курсової чи дипломної роботи.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (екзамен).
Критерії оцінювання результатів навчання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (40 за відповіді на заняттях, 5 -за презентацію); підсумковий контроль – 60 балів (екзамен). Робота на заняттях: Доповідь - максимум 3 бали. Критерії: - якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Рецензування, опонування на занятті - максимум 2 бали (вміння опонувати та рецензувати; вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії). Презентація проекту з актуалізації маловідомих об'єктів культурної спадщини - 5 балів. Критерії: – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал; - загальне оформлення візуального ряду; -творчий підхід до подачі інформації; -логічність і послідовність викладу матеріалу; -залучення достатньої кількості джерел інформації.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Гавриленко В. Шлях до сфрагістики. – К, 2014. Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Упорядн.: А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України. – Львів: Літературна агенція "Піраміда", 2011. – 792 с. Калакура Я. Історичне джерелознавство. – К., 2017. – 512 с. Лисейко Я. Гербівник шляхетських родин Сяноцької землі XIV–XVI ст. – Львів, 2022. – 152 с. Панченко В. Старовинні герби українських міст. – К., 2018. – 384 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).