Етнографія України

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.M.040
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Оксана Годованська
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Створення сприятливих умов для особистісного розвитку студентів у процесі формування активної громадянської позиції і почуття відповідальності у суспільстві. Курс має потенційні можливості стати чинником консолідації різних культурних моделей, на основі порівняльного аналізу відмінних культур та несхожих культурних утворень, відмови від європоцентризму та оціночного ставлення до культури. Навчальна дисципліна стимулює розвиток у студентів критичного мислення і аналізу та адекватної оцінки історико-культурної інформації, мотивації та самоідентифікації особистості на основі пізнання історії, культурної та наукової спадщини суспільства.
Завдання: Загальні компетентності: цінування і поваги різноманітності та мультикультурносі; формуванню активної громадянської позиції на основі усвідомлення історичних явищ та культурних феноменів у національному та світовому контексті; оволодіння вміннями і методами критичного аналізу інформації; конструктивної соціальної взаємодії на базі стійких ціннісних орієнтацій. Фахові компетентності: здатність розвивати суспільне усвідомлення культурного надбання; уміння комплексно розглядати культуру у контексті сталого розвитку; здатність до оцінювання, інтерпретації та критичного аналізу культурних фактів та причинно-наслідкових зв’язків між ними; орієнтація особистості на культурні цінності й смисли, що становить ціннісно-мотивуючу основу культури особистості студента.
Результати навчання: УМ.1. (критично, систематично мислити та застосовувати творчі здібності до генерування ідей). УМ 7. (здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання завдань спеціальності). АІВ 2. (здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історична та культурна спадщина Європейської цивілізації (XVIII – XXIСТ.) Культурна аннтропологія.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення студентами НУ навчальної дисципліни «Етнографія України» передбачає формування знань про теоретичні основи та школи етнографічних осередків України; етнографічний вимір культури та сучасні глобальні процеси; етнографічне районування України; традиційні господарські заняття, народні ремесла, знання українців та національних меншин, що мешкають в Україні. Головне завдання навчальної дисципліни сформувати повагу до різноманітності, мультикультурносі та активну громадянську позиції на основі усвідомлення історичних явищ та етнографічних феноменів у національному та світовому контексті. Здобуті знання під час вивчення навчальної дисципліни застосовувати в аналізі сучасних соціокультурних процесів і у фаховій діяльності.
Опис: Навчальна дисципліна «Етнографія України» передбачає формування знань про теоретичні основи та школи етнографічних осередків України; етнографічний вимір культури та сучасні глобальні процеси; етнографічне районування України; традиційні господарські заняття, народні ремесла, знання українців та національних меншин, що мешкають в Україні. Етнографія та її місце в системі народознавчої науки. Основні етнологічні школи і напрями та їх роль в розвитку народознавчої науки. Етнологія як система: основні категорії та субдисципліни. Основні теорії етногенезу. Етногенез і його чинники. Формування української етнічної території. Базові концепції формування етносу та нації. Особливості матеріальної та духовної культури українців. Господарська культура українців. Народний одяг українців. Традиційні народні вірування та обряди українців. Сімейні звичаї та обряди. Історико-етнографічне районування України. Національні меншини на території України. Класифікації народів світу. Етнічні процеси та етнічні конфлікти в Україні.
Методи та критерії оцінювання: Для навчальної дисципліни, з якої передбачено залік, підсумкова оцінка виставляється за результатами ПК за 100-бальною шкалою. Поточний контроль враховує: - написання трьох контрольних аудиторних робіт. Кожна з них оцінюється 15 балами; - підготовку індивідуальної роботи – 20 балів; - накопичування балів на ПрЗ шляхом опитування, усних відповідей, презентацій – 35 балів . Максимальна кількість балів, якою оцінюється індивідуальна робота – 15 балів (підготовка реферату, есе, рецензії, відеоматеріалів чи презентацій демонструє систематичні і глибокі знання програмного матеріалу, вільне володіння понятійним апаратом та знання змісту першоджерел, вміння робити самостійні судження, експертні оцінки, висновки та прогнози). Семестрове оцінювання (СО) Семестровий контроль (СК) (залік) знань здійснюється за сумарною кількістю отриманих балів за результатами поточного контролю (ПК) за 100-бальною шкалою.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) Семестровий контроль (СК) (залік) ПрЗ Ауд. КР Ауд. КР Ауд. КР ІЗ разом (ПК) 35 15 15 15 20 100 100 де: ПрЗ – оцінки виступів та відповідей на семінарських або практичних заняттях; Ауд. КР – оцінка контрольної аудиторної роботи; ІЗ – оцінка за виконання індивідуального завдання з написання есе, реферату чи рецензій, підготовки відеоматеріалів чи презентацій; ПК – загальна кількість балів за поточний контроль; СК (залік) = ПК
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Антропологічний код української культури і цивілізації (у двох книгах) О.О. Рафальський (керівник авторського колективу), Я.С. Калакура, В.П. Коцур, М.Ф. Юрій (науковий редактор). Київ. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 2. Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть / Упоряд., підгот. текстів, комент. та покажч., археогр. і бібліогр. опрац. Марії Маєрчик і Олени Боряк; вступ. стаття Марії Маєрчик. — Київ: Критика, 2018. 3. Етнографія статевого життя й тілесності: [Зб. наук. статей] / Упоряд., наук. ред., вступ. стаття Олена Боряк, Марія Маєрчик. — Київ, 2013. 4. Борисенко В.К. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців. Київ, 2000. 5. Етнографія України: навч. посібн. / За ред. проф. С.А. Макарчука. Вид. 3-ге, перероб. і доп. Львів, 2015. 6.Богдан Гудь. З історії етносоціальних конфліктів. Українці й поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в ХІХ - першій половині ХХ ст. / Авторизований переклад з польської Андрія Павлишина. Харків, 2018. 7.Фан Рубен. Історія Єврейської національної автономії в період Західно-Української Республіки. Переклад з їдиш видання 1933 р. Львів, 2019. 8. Аґнєшка Матусяк. Вийти з мовчання. Деколоніальні змагання української культури та літератури ХХІ століття з посттоталітарною травмою. Переклад з польської А. Бондара. Львів 2020. 9. Україна Модерна https://uamoderna.com/ 10. Internet Encyclopedia of Ukraine http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CM%5CU%5CMuseumofEthnographyandCrafts.htm
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).