Науково-технічний прогрес як феномен культури

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.064
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Стасюк І. М., к.і.н., доц.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомлення студентів з важливими для професійної діяльності теоретичними і практичними знаннями про історичний розвиток науки і техніки, формування у студентів уявлення про сутність науково-технічного прогресу та його вплив на культурний розвиток людства.
Завдання: Здатність аналізувати і оцінювати проблеми у різних аспектах музеєзнавства, пам’яткознавства і культурного туризму та пропонувати науково аргументовані рішення, враховуючи цілісний, багато перспективний, міждисциплінарний, аксіологічний підходи до розуміння й інтерпретації культурного надбання. Здатність забезпечувати ефективне використання та популяризацію об’єктів історико-культурної і природної спадщини відповідно до пам’яткоохоронного законодавства. Уміння визначати поступальний рух науки і техніки в контексті цивілізаційного та історичного розвитку.
Результати навчання: в результаті вивчення дисципліни студент здатний: застосовувати набуті теоретичні знання на практиці у професійній діяльності; здійснювати всебічний та об’єктивний аналіз розвитку науки і техніки; професійно характеризувати якісні та кількісні науково-технічні перетворення, внесок конкретної особи у розвиток науки і техніки. Студент спроможний: аналізувати стан та шляхи вирішення науково-технічних проблем; критично оцінювати найважливіші науково-технічні досягнення та їх вплив на розвиток культури
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: історія української культури, історія та культура Європи, ч.1, 2.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна присвячена аналізу сутності науково-технічного прогресу та його впливу на розвиток культури. У ній визначається місце та роль науки і техніки в житті людини та суспільства, описується науково-технічна думка та досягнення різних історичних епох, актуальні проблеми науково-технічного характеру минулого і сьогодення.
Опис: науково-технічний прогрес і його вплив на розвиток культури; техніка в системі культури; наука як складова частина культури; формування елементів технічних і наукових знань; науково-технічна думка і практика античності; розвиток науки і техніки в добу Середньовіччя; наукова революція та технічні досягнення XVII століття; розвиток науки і техніки у XVIII столітті; промислова революція та її наслідки; новітня революція у природознавстві на рубежі ХІХ-ХХ століть; науково-технічний прогрес першої половини ХХ століття; науково-технічна революція та її влив на культурні процеси; проблема технізації культури ХХІ ст.; виникнення та розвиток техніки і науки на українських землях: від давнього часу до періоду Середньовіччя; науково-технічний прогрес та перетворення на теренах України у нову та новітню добу; сучасні проблеми розвитку української науки і техніки.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (іспит)
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. рецензування, опонування 3 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. доповнення 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. експрес –опитування 0,5 – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації. Індивідуальне завдання на тему: «Історія моєї родини на тлі культурно-історичних процесів ХХ –початку ХХІ ст.» 10 1) Повнота викладу – актуальність, інформативна новизна; охоплення аналізом більше трьох поколінь своєї родини (по батьківській чи материнській лінії), відстеження змін кожного покоління, ідентичності, досвіду, цінностей, способів прийняття рішень родинної ваги; що саме і чому мало формуючий вплив на Ваше покоління, завдяки чому Ви відрізняєтесь від своїх батьків (вага в оцінці завдання – 2 балів). 2) Аналіз – глибина, переконливість та послідовність аргументів, вміння правильно аналізувати і порівнювати факти, в яких Ваші родинні історії накладаються на події в історії свого народу (вага в оцінці завдання – 2 балів). 3) Стиль викладу – текст має бути авторським, автентичним, без елементів плагіату та копіювання чужих текстів. Необхідно добре сформулювати дослідницькі питання, факти подати у вигляді живої, цікавої, логічної розповіді. Зробити короткий і чіткий підсумок (вага в оцінці завдання – 3 балів). 4) Джерельна база – спробуйте залучити до написання, як більше джерельного матеріалу. Йдеться, як про усну бесіду з родичами та знайомими, так і про писемні джерела (листи, щоденники, спогади, свідоцтва про народження, шлюб, фото матеріали, документи про якусь діяльність – трудова книжка, членський квиток якоїсь організації, військовий квиток, документи про призначення на роботу, посаду, газети де висвітлено діяльність родичів тощо). Також можете користуватись книгами з історії рідного села, містечка чи міста, де можливо є згадки про представників Вашої родини (вага в оцінці завдання – 3 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Аллаби М. Энциклопедия изобретений и открытий / Майкл Аллаби, Эми-Джейн Бир, Джон Кларк / Перевод с английского А.Гришин, Е.Кац, М.Лукьянова. - М.: "Издательская группа "Азбука Аттикус", 2012. - 495 с.; Лобачева Е.Н. Научно-технический прогресс: учебное пособие для вузов / Е.Н. Лобачева. – М.: ЭКЗАМЕН, 2004. – 192 с.; Огурцов А. П. Історія світової науки і техніки : Навчальний посібник. – 2-е вид., перероблене / А. П. Огурцов, Л. М. Мамаєв, В. В. Заліщук, С. Х. Авраменко, В. А. Зінченко. – К., 2000. – 664 с.; Онопрієнко В. І. Історія української науки. Курс лекцій / В. Онопрієнко, В. Ткаченко. – К. : Варта, 2010. – 652 с.; Основи культурології: Навч. посіб. / За ред. Л.О. Сендюк та Н.В. Шубелки. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.; Поликарпов В. С. История науки и техники: Учебное пособие для студентов вузов / Поликарпов В. С. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 1998. – 352 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Науково-технічний прогрес як феномен культури

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.064
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Стасюк І. М., к.і.н., доц.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: в результаті вивчення дисципліни студент здатний: застосовувати набуті теоретичні знання на практиці у професійній діяльності; здійснювати всебічний та об’єктивний аналіз розвитку науки і техніки; професійно характеризувати якісні та кількісні науково-технічні перетворення, внесок конкретної особи у розвиток науки і техніки. Студент спроможний: аналізувати стан та шляхи вирішення науково-технічних проблем; критично оцінювати найважливіші науково-технічні досягнення та їх вплив на розвиток культури
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: історія української культури, історія та культура Європи, ч.1, 2.
Короткий зміст навчальної програми: науково-технічний прогрес і його вплив на розвиток культури; техніка в системі культури; наука як складова частина культури; формування елементів технічних і наукових знань; науково-технічна думка і практика античності; розвиток науки і техніки в добу Середньовіччя; наукова революція та технічні досягнення XVII століття; розвиток науки і техніки у XVIII столітті; промислова революція та її наслідки; новітня революція у природознавстві на рубежі ХІХ-ХХ століть; науково-технічний прогрес першої половини ХХ століття; науково-технічна революція та її влив на культурні процеси; проблема технізації культури ХХІ ст.; виникнення та розвиток техніки і науки на українських землях: від давнього часу до періоду Середньовіччя; науково-технічний прогрес та перетворення на теренах України у нову та новітню добу; сучасні проблеми розвитку української науки і техніки.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (іспит)
Рекомендована література: Аллаби М. Энциклопедия изобретений и открытий / Майкл Аллаби, Эми-Джейн Бир, Джон Кларк / Перевод с английского А.Гришин, Е.Кац, М.Лукьянова. - М.: "Издательская группа "Азбука Аттикус", 2012. - 495 с.; Лобачева Е.Н. Научно-технический прогресс: учебное пособие для вузов / Е.Н. Лобачева. – М.: ЭКЗАМЕН, 2004. – 192 с.; Огурцов А. П. Історія світової науки і техніки : Навчальний посібник. – 2-е вид., перероблене / А. П. Огурцов, Л. М. Мамаєв, В. В. Заліщук, С. Х. Авраменко, В. А. Зінченко. – К., 2000. – 664 с.; Онопрієнко В. І. Історія української науки. Курс лекцій / В. Онопрієнко, В. Ткаченко. – К. : Варта, 2010. – 652 с.; Основи культурології: Навч. посіб. / За ред. Л.О. Сендюк та Н.В. Шубелки. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.; Поликарпов В. С. История науки и техники: Учебное пособие для студентов вузов / Поликарпов В. С. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 1998. – 352 с.